Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1940. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik, stran 4542.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 6. člena statuta Občine Podlehnik je Občinski svet občine Podlehnik na 3. seji dne 18. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik je Občina Podlehnik.
2. člen
Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: šola) je Osnovna šola Martin Korez Podlehnik.
Skrajšano ime je OŠ Martina Korez.
Sedež šole je: Podlehnik 7/a.
3. člen
Šola Martin Korez Podlehnik je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja kot javne službe za šolski okoliš, ki obsega: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina, Podlehnik, Rodni vrh, Sedlašek, Spodnje Gruškovje, Strajna, Zakl in Zgornje Gruškovje.
4. člen
Šola opravlja javno službo na področju:
M/80-101 dejavnost vrtcev,
M/80-102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/70-200 dajanje v najem lastnih nepremičnin,
M/50-510 storitve menz,
M/92-320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
M/92-511 dejavnost knjižnic,
M/92-610 obratovanje športnih objektov.
5. člen
Šola Podlehnik ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu je izpisano ime šole.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata šole in delavcih, ki so zanje odgovorni.
6. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– svet staršev.
7. člen
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Podlehnik.
Predstavnika delavcev šol in vrtca volijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev se izvoli z liste kandidatov, ki oblikujejo svet staršev šole.
Volitve predstavnikov delavcev v svet so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.
Delavcu šol preneha mandat v svetu pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen v svet,
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Odstop je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo o odstopu.
Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
8. člen
Svet najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki izvede volitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi poročilo s katerim se potrdi mandat izvoljenih predstavnikov delavcev in ga predloži svetu ob konstituiranju.
Če svet v roku iz prejšnjega odstavka ne določi rokovnika in ne imenuje komisije za izvedbo volitev, opravi to nalogo, v roku sedem dni po preteku prvega odstavka te točke, ravnatelj šole.
Pravico voliti predstavnike v svet imajo vsi delavci šole, pravico biti izvoljen v svet imajo vsi delavci šole in oddelka vrtca, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Kandidate za člane sveta predlaga učiteljski zbor šole, zbor delavcev in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta morajo biti pisni. Predlogom je treba priložiti pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Člane sveta se voli z liste kandidatov, ki se oblikuje na šoli.
Če je kandidatov za člana sveta manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov za člane sveta, ki ne sme biti daljši od sedem dni in začne teči z dnem javne objave.
Voli se z glasovnico, na kateri so navedena imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov, z navedbo za koliko kandidatov se glasuje.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov, za katere se glasuje. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če volivec glasuje za več kandidatov, ko je na glasovnici označeno. O delu volilne komisije se piše zapisnik, v katerega se zapišejo podatki o volitvah, poteku volitev, pripombe članov volilne komisije ter osebni podatki izvoljenih kandidatov za člane sveta.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeno je toliko kandidatov za člane sveta, kot je določeno na glasovnici. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako število glasov je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
Če se volitev udeleži polovica ali manj kot polovica delavcev šole in če volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, se volitve zaradi nezadostne udeležbe oziroma zaradi nepravilnosti, razveljavijo. Ponovne volitve se opravijo v 30 dneh po sklepu komisije za neveljavnost volitev.
Volitve delavcev v svet se opravijo najmanj 15 dni pred iztekom mandatne dobe članom sveta.
Volilne rezultate ugotovi in razglasi volilna komisija najkasneje v petih dneh po izvedbi volitev.
Kandidati, ki so izvoljeni v svet, opravljajo svojo funkcijo od dneva, ko svetu prejšnjega sklica preneha mandat in se konstituira novi svet.
Če svetu preneha mandat pred konstituiranjem novega sveta, opravlja le-ta svoje naloge do konstituiranja novega sveta, vendar ne več kot tri mesece po izteku mandata.
Če članu preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se v 15 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini in je do izteka mandata manj kot šest mesecev.
9. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj naslednje nepremičnine:
Za matično šolo: Podlehnik, zk. vl. št. 173
in opremo 48,956.897,38 SIT, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja na dan 31. 12. 1998.
10. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Podlehnik, iz prispevkov staršev, lahko tudi iz drugih virov.
11. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 10. členom tega odloka.
12. člen
Šola je dolžna na zahtevo ministra pristojnega za šolstvo oziroma ustanovitelja predložiti vse listine in podatke, ki se nanašajo na gospodarjenje s premoženjem, ki ga šola upravlja in na opravljanje svoje dejavnosti oziroma so potrebne za vpis v zemljiško knjigo.
13. člen
Šola ima žiro račun pri agenciji za plačilni promet oziroma pri poslovni banki.
14. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s poročili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primeru, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj šole dovoli.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
15. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo in se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovnost tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
16. člen
Svet šole deluje do izteka mandata, za katerega so bili njegovi člani izvoljeni oziroma imenovani.
17. člen
Mandat ravnatelja šole se nadaljuje do izteka časa, za katerega je bil imenovan.
18. člen
Šola Podlehnik je pravna naslednica OŠ Podlehnik, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, pod št. Srg 96/00060 in prevzema vse pravice in obveznosti te šole.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/99-3
Podlehnik, dne 18. marca 1999.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost