Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1882. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, stran 4473.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 81. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) in 28. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 108. seji dne 6. maja 1999 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
1. člen
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične kulturne dediščine in premične kulturne dediščine, ki je njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: kulturna dediščina) ter za opravljanje strokovnih nalog na področju varstva kulturne dediščine javni zavod z imenom Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Ljubljana, Plečnikov trg 2.
Sedež javnega zavoda je: Ljubljana, Plečnikov trg 2.
Skrajšano ime javnega zavoda je: ZVKD, Ljubljana.
2. člen
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod):
– prepoznava in dokumentira kulturno dediščino,
– preiskuje in raziskuje kulturno dediščino,
– vrednoti kulturno dediščino,
– opravlja razvojno in svetovalno delo za področje varstva kulturne dediščine,
– pripravlja konservatorske in restavratorske programe,
– načrtno spremlja vzdrževanje, rabo in posege na kulturni dediščini,
– oblikuje metode in standarde za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje,
– usposablja kadre na področju varstva kulturne dediščine in sodeluje pri izobraževanju,
– sodeluje v upravnih postopkih,
– popularizira kulturno dediščino in njeno varstvo,
– načrtuje in nadzira konservatorske in restavratorske posege,
– izvaja in dokumentira restavratorske posege na kulturni dediščini,
– sodeluje s strokovnimi organizacijami doma in v tujini,
– opravlja druge naloge v zvezi z varstvom kulturne dediščine.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva kulturne dediščine in druge naloge v skladu s potrebami ustanovitelja določene z letnim delovnim načrtom.
Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z muzeji, arhivi in drugimi institucijami in društvi, ki se ukvarjajo z varstvom kulturne dediščine.
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98):
O/92.522   Varstvo kulturne dediščine
DE/22.110  Izdajanje knjig
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
DE/22.150  Drugo založništvo
F/45.120   Poskusno vrtanje in sondiranje
F/45.250   Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.410   Fasaderska in štukaterska dela
K/72.100   Svetovanje o računalniških napravah
K/72.200   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.300   Obdelava podatkov
K/72.400   Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.600   Druge računalniške dejavnosti
K/73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.2    Projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.810   Fotografska dejavnost
K/74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M/80.422   Drugo izobraževanje
O/92.512   Dejavnost arhivov
O/92.110   Snemanje filmov in videofilmov
O/92.521   Dejavnost knjižnic
4. člen
Za opravljanje nalog varstva kulturne dediščine na celotnem območju Republike Slovenije se v zavodu organizirajo organizacijske enote, razen za opravljanje konservatorske in restavratorske dejavnosti, za katero se organizirata posebni organizacijski enoti za območje Slovenije.
5. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
6. člen
Zavod vodi uprava.
Upravo sestavljajo poslovni direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor) in programski direktorji.
Direktor organizira in vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda ter opravlja druge naloge, določene z zakonom.
Programski direktorji vodijo strokovno delo zavoda in odgovarjajo za strokovnost dela zavoda.
Število programskih direktorjev in pogoji za njihovo imenovanje se določijo s statutom.
Organizacijsko enoto vodi vodja organizacijske enote.
7. člen
Direktorja imenuje in razrešuje minister za kulturo na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Programske direktorje imenuje in razrešuje strokovni svet zavoda na podlagi javnega razpisa in po predhodno pridobljenem mnenju ustanovitelja.
Mandat direktorja in programskih direktorjev traja pet let in se lahko ponovi.
8. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delih,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Dodatni pogoji za imenovanje direktorja se lahko določijo s statutom.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda.
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, od katerih:
– tri člane izvolijo izmed sebe delavci na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda,
– preostale člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer po enega na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za znanost, ministrstva, pristojnega za finance, senata Univerze v Ljubljani, Gospodarske zbornice Slovenije in Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po poteku te dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in letnega programa dela, ki se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
10. člen
Svet zavoda obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda, letni program dela in poročilo o njegovem uresničevanju, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Svet zavoda odloča o spornih vprašanjih med poslovnim in programskimi direktorji. Če se sporno vprašanje nanaša na strokovno delo zavoda, svet pred odločanjem pridobi mnenje strokovnega sveta zavoda.
K statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu zavoda mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja.
11. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet. Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članom in naloge strokovnega sveta določi statut zavoda.
12. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod iz državnega proračuna, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
13. člen
Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, ki urejajo plače v kulturi.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Namene, za katere se lahko uporablja presežek prihodkov nad odhodki, se določi s statutom zavoda.
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
15. člen
Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu povezanim z izvajanjem dejavnosti, za katero je ustanovljen in registriran.
16. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z 12. členom tega sklepa.
17. člen
Organi zavoda se konstituirajo najkasneje v šestih mesecih po ustanovitvi zavoda.
18. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda najkasneje v treh mesecih po konstituiranju sveta.
19. člen
Z ustanovitvijo zavoda postanejo Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Restavratorski center Republike Slovenije organizacijske enote zavoda.
Z dnem ustanovitve zavoda preidejo v njegovo sestavo vsi delavci Restavratorskega centra Republike Slovenije in tisti delavci zavodov iz prejšnjega odstavka, ki opravljajo naloge varstva kulturne dediščine. Na podlagi sporazuma med ministrom za okolje in prostor in ministrom za kulturo preidejo v zavod začasno, do ustanovitve javnega zavoda, ki bo opravljal javno službo ohranjanja narave, tudi delavci, ki opravljajo naloge na področju varstva naravne dediščine v zavodih iz prejšnjega odstavka, kot samostojna organizacijska enota.
Zavod prevzame sredstva za delo, inventar in opremo Restavratorskega centra Republike Slovenije in začasno, do ustanovitve javnega zavoda, ki bo opravljal javno službo ohranjanja narave, vsa sredstva za delo, inventar in opremo, ki jo uporabljajo delavci zavodov iz prvega odstavka.
Zavod prevzame dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve Restavratorskega centra Republike Slovenije in začasno, do ustanovitve javnega zavoda, ki bo opravljal javno službo ohranjanja narave, dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na opravljanje nalog varstva zavodov iz prvega odstavka.
V roku šestih mesecev od ustanovitve tega javnega zavoda Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za okolje in prostor sporazumno uredita dokončen prenos sredstev za delo, inventarja, opreme, arhiva, in nalog iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
20. člen
Direktorji dosedanjih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine in direktor Restavratorskega centra Republike Slovenije nadaljujejo delo kot vodje organizacijskih enot do imenovanj v skladu s statutom zavoda.
21. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki v roku devetih mesecev opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
22. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 635-00/99-1
Ljubljana, dne 6. maja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost