Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1916. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kuzma, stran 4505.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99), je Občinski svet občine Kuzma, na 5. redni seji dne 29. aprila 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Kuzma, katerega ustanovitelj je z dne 29. 4. 1999 Občinski svet občine Kuzma.
2. člen
Izdajatelj glasila “NAŠE NOVINE”je Občina Kuzma, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske pravice v skladu z zakonom in s tem odlokom.
3. člen
Naslov uredništva glasila je: “NAŠE NOVINE”, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
4. člen
Glasilo izhaja vsake tri mesece, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Kuzma.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
III. UREDNIŠKI ODBOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem sprejete uredniške politike izvaja Občinski svet občine Kuzma.
7. člen
Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Kuzma na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani uredniškega odbora izmed svojih članov predlagajo v imenovanje Občinskemu svetu občine Kuzma odgovornega urednika in pomočnika odgovornega urednika.
8. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in člani uredništva so v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
9. člen
Mandat odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in članov uredništva traja štiri leta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imenovanje.
10. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
11. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika ali člana uredništva, obvezno pred izdajo posamezne številke.
Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.
12. člen
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev, da v glasilu ob enakih možnostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča.
Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev obvestiti avtorja.
13. člen
Uredniški odbor o svojem delu in finančnem poslovanju glasila vsaj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Kuzma.
14. člen
Organizacijsko tehnične in administrativne zadeve se za glasilo opravljajo v Občinski upravi občine Kuzma.
15. člen
Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se določi s posebnim aktom, ki ga predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, sprejme pa ga Občinski svet občine Kuzma.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA
16. člen
Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz proračuna.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in drugih objav.
17. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
18. člen
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora,
– stroški priprave in tiska časopisa,
– stroški dostave časopisa,
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora,
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravo, urejanjem in izdajanjem glasila,
19. člen
Finančno poslovanje glasila opravlja finančno računovodska služba občine Kuzma.
Predlagatelj finančne realizacije za glasilo sta odgovorni urednik in pomočnik odgovornega urednika, odredbodajalec pa župan občine.
Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem opravlja Nadzorni odbor občine Kuzma.
V. OBJAVA ČLANKOV PRED VOLITVAMI
20. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje na voljo določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredniški odbor.
21. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
VI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredništva.
23. člen
Temeljno vsebinsko zasnovo potrdi Občinski svet občine Kuzma na predlog uredniškega odbora glasila.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 99/99
Kuzma, dne 15. aprila 1999.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost