Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1952. Odlok o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče, stran 4551.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Zreče na redni seji dne 3. 5. 1999 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organiziranost in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Zreče.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZIRANOST IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Zreče ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE ZREČE , s sedežem v Zrečah, Cesta na Roglo 13b, Zreče, (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativnopravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– turizma, kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– oskrbe s pitno vodo.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in njegovih delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gospodarjenje s tehnično opremo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativnopravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovnopravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijski obrat, krajevne skupnosti;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, obrt, drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo) občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programskih usmeritev in predloge programov razvoja posameznih gospodarskih dejavnosti;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in predloge razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za organizacijo gospodarskih javnih služb;
– sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih;
– skrbi za vzdrževanje občinskih cest v skladu z zakonom o javnih cestah;
– ureja in vzdržuje plakatna mesta;
– skrbi za oskrbo občanov s pitno vodo;
– skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat je nesamostojen obrat v okviru občinske uprave.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge Turistično informacijskega centra; promocija občine, informiranje obiskovalcev, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, prijava obiskovalcev.
18. člen
Naloge občinske inšpekcije opravlja občinska uprava v skupnem organu občinske uprave.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
V okviru skupnega inšpekcijskega organa občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
19. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
20. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo izobrazbo.
21. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
22. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih župana in tajnika občine. Za svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
23. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.
24. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
25. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Župan Občine Zreče v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Zreče, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Zreče (Uradni list RS, št. 26/95 in 1/96) in odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 17/96).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04-01/99
Zreče, dne 3. maja 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost