Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1955. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4555.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 15. 4. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij ter nagrad občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora, občinske volilne komisije ter drugim organom občine pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika v skladu z določbami zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.
Podžupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev (15% županove plače), v okviru katerega se lahko oblikuje nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, ter 80% plače župana, kadar gre za nagrado podžupanu, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Žalec.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu v skladu z zakonom.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Osnova za obračun plače je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
5. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Žalec, ki sodi v tretjo skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
6. člen
Podžupan za opravljanje svoje funkcije (nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti, vodenje sej občinskega sveta, koordinacijo dela delovnih teles, pomoč županu pri izvrševanju nalog) prejema nagrado v višini 26,5% plače župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana in jo dejansko izvršuje, mu za čas opravljanja funkcije župana pripada 80% plače, ki bi jo dobil župan.
Skladno s tem pravilnikom se podžupanu izda odločba o višini nagrade.
7. člen
Član občinskega sveta lahko za opravljanje funkcije člana občinskega sveta prejme največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na sejah občinskega sveta 6%,
– predsedovanje sejam delovnega telesa 3%,
– udeležbo na sejah delovnega telesa, katerega član je 2%.
Skladno s tem pravilnikom se članu občinskega sveta izda odločba o višini nagrade. Izplačilo se opravi na podlagi evidence (zapisnikov sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta) o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki za posamezno sejo znaša 2% plače župana.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini 8% za predsednika in 6% plače župana za člana.
Nagrada pripada predsedniku in članom nadzornega odbora in se oblikuje glede na opravljeno delo, kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji.
Za vsako pripravljeno poročilo, ki ga odbor predloži občinskemu svetu ali drugemu organu, določenim s statutom občine, prejeme predsednik še 4% nagrade, člani pa 2% kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu občinskega sveta.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik, namestnik predsednika, člani in namestniki članov občinske volilne komisije ter tajnik in namestnik tajnika občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo volitev in lokalnih referendumov v skladu z zakonom pravico do nagrade, katere višino določi Republiška volilna komisija. Nagrade in plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije se izplačajo na podlagi sklepa občinske volilne komisije.
Nagrade članom občinske volilne komisije v času trajanja mandata se oblikujejo kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji komisije enako kot za delovno telo občinskega sveta.
11. člen
Odločbo o plači profesionalnemu funkcionarju ter o višini nagrade neprofesionalnemu funkcionarju in članu delovnih teles občinskega sveta in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet, izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja.
Plača profesionalnega funkcionarja je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja za določen čas, za čas trajanja opravljanja funkcije.
Nagrada neprofesionalnemu funkcionarju in članu delovnega telesa občinskega sveta in članov drugih organov, ki jih imenuje občinski svet se izplačuje v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
12. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Žalec. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov se zagotovijo v proračunu občine.
16. člen
Plače profesionalnih in neprofesionalnih funkcionarjev ter članom delovnih teles občinskega sveta ter drugim članom organov občine in delovnih teles se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. dne za pretekli mesec.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za določitev nagrade za seje delovnih teles občinskega sveta, veljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, delovnih skupin, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 56/96).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11007/0001/99
Žalec, dne 15. aprila 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost