Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1950. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1999, stran 4549.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Videm na 5. redni seji z dne 20. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Videm za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Videm za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Videm v letu 1999.
2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega 334,466.000 tolarjev, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
Prihodki                     338,466.000 SIT
Odhodki                     338,466.000 SIT
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov ter računa financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
Skupni obseg prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje v rebalansu, ki ga sprejme svet občine.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% sredstev proračuna in se nameni za sredstva rezerv občine. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, za katere so opredeljeni v proračunu.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljujejo enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom, upravi in javnim zavodom zagotavljajo: sredstva za plače, za druge osebne prejemke, za prispevke delodajalca, za materialne in druge stroške ter sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno, glede na skupine delovnih mest, funkcij, osnovne plače in dodatki.
Sredstva za materialne stroške občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke na podlagi pogodb, faktur oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zakona o javnih naročilih.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo določena sredstva.
9. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren župan.
10. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti svet občine.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena, na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
12. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega proračuna so prihodek občinskega proračuna.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča svet občine.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 015-03-1/99
Videm, dne 20. aprila 1999.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti