Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1957. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999, stran 4557.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 6. redni seji dne 28. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
1. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 1999 sestavljata splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V posebnem delu proračuna so prihodki razvrščeni po vrstah prihodkov, kot jih opredeljuje zakon o financiranju občin, in sicer na prihodke za financiranje primerne porabe, prihodke iz naslova finančne izravnave, prihodke od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, druge prihodke po 25. členu zakona o financiranju občin ter prihodke od sofinanciranj. Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po dejavnostih.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 298,385.000 SIT in odhodke v višini 295,855.000 SIT. Presežek plana prihodkov in odhodkov znaša 2,530.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 2,210.000 SIT in dana posojila v višini 4,000.000 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 1,790.000 SIT.
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1999 obsega odplačila posojil v višini 740.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 740.000 SIT.
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
4. člen
Občina Žirovnica v letu 1999 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 1999 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 1999.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Vodja računovodsko finančne službe kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za posamezna področja.
8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 5,240.000 SIT. Poleg tega se za druge namene oblikuje tekoča proračunska rezerva v višini 2,560.000 SIT. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev trimesečno obvešča občinski svet.
9. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,5 % prihodkov proračuna. Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke v celoti in za namene iz 1. in 4. točke do višine 200.000 SIT za posamezni namen pa odloča župan.
10. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah.
11. člen
Občina se v letu 1999 lahko zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz virov sredstev proračuna.
O vsaki posamezni zadolžitvi odloča občinski svet.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih soustanoviteljica je občina Žirovnica, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem soustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
14. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
15. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1999 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2000 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za leto 1999 in realizacijo finančnega načrta za leto 1999 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
17. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%.
18. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Žirovnica, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Anton Dežman, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost