Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1928. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4531.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Majšperk na 5. redni seji dne 11. 5. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plače in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače v obliki nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Majšperk, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno in mu pripada največ 30% županove plače za poklicno opravljanje funkcije.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače oziroma nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Majšperk.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Del plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, ki vključuje tudi del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša bruto 30% vrednotenja plače župana po zakonu.
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša bruto 12% vrednotenja plače župana po zakonu.
6. člen
Del plače podžupana oziroma člana občinskega sveta se izplačuje mesečno in obračunava za nazaj, ne glede, če ta mesec ni bila sklicana seja ali sta bili sklicani dve ali več sej.
Podžupanu se mesečni del plače ne izplača, če zaradi bolezni ali druge odsotnosti več kot 30 dni ne more opravljati svoje funkcije.
Članu občinskega sveta se mesečni del plače ne izplača, če se v tem mesecu ni udeležil sklicane seje občinskega sveta ali njegovega delovnega telesa oziroma se mu izplača sorazmerni del plače, če je bilo sej občinskega sveta oziroma delovnih teles več. Pri tem se seja delovnega telesa vrednoti v polovični vrednosti seje občinskega sveta.
O ne izplačilu mesečnega dela plače podžupanu oziroma članu občinskega sveta odloči s sklepom komisija, ki je pristojna za mandatna vprašanja občinskega sveta.
Članu občinskega sveta se lahko letno izplača največ enajst mesečnih plač.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plače oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja in se izplača v obliki nagrade, ki ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE ČLANOM DELOVNIH TELES
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta in članom v odborih župana določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 15% možnega mesečnega zneska dela plače člana občinskega sveta. Župan lahko v primeru večje zahtevnosti dela delovnega telesa ali odbora odobri sejnino v višini največ 30% možnega mesečnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do nagrade-sejnine v višini največ 5% plače župana, člani nadzornega odbora pa imajo pravico do nagrade-sejnine v višini največ 3% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska, ki je določen za člana občinskega sveta.
V primeru vodenja nadzora, je nagrada člana nadzornega odbora enaka kot je določena za predsednika nadzornega odbora.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade in višino nagrad iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v petnajstih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Majšperk. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima tudi pravico do povračila stroškov prevoza na seje in v zvezi z opravljanjem funkcije, če mesečno za ta namen opravi več kot 30 km. Stroški se obračunavajo in povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
Člani delovnih teles pa lahko uveljavljajo materialne stroške za svoje delo.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju, razen za povračila stroškov prevoza na seje in v zvezi z opravljanjem funkcije, ki se izplačajo trimesečno.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od 1. 1. 1999.
Pri proračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov drugih funkcionarjev Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 38/96).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-03-0001/98
Majšperk, dne 11. maja 1999.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti