Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1909. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice, stran 4497.

V skladu z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), ter na podlagi določb 38. člena statuta Občine Jesenice, (Uradni list RS, št. 38/95, 37/96, 19/96, 2/99), je Občinski svet občine Jesenice na 4. redni seji dne 11. 3. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
o delu Občinskega sveta občine Jesenice
1. člen
1. člen poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97), se dopolni in glasi:
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Občinskega sveta občine Jesenice (v nadaljevanju: svet), ter postopek odločanja in razmerja do drugih organov občine.
2. člen
V 6. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Doda se nov drugi odstavek in glasi:
Delovno telo vodi in predstavlja predsednik delovnega telesa, ki mora biti član sveta.
3. člen
V 7. členu se spremeni četrti odstavek in glasi:
Za uporabo pečata sveta skrbi delavec občinske uprave, zadolžen za svetovanje na področju delovanja sveta, ter pečat tudi hrani.
4. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza “predsednik občinskega sveta“ nadomesti z besedo “župan“ v ustreznih sklonih.
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni, tako, da glasi:
Do potrditve mandata novega župana vodi prvo sejo sveta najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta.
6. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza “tajnik občine“ nadomesti z besedno zvezo “direktor občinske uprave“ v ustreznih sklonih.
7. člen
V 21. členu se črta besedna zveza “predsednik sveta“.
8. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni, tako, da se besedna zveza “predsednik sveta“ nadomesti z besedo “svetnik“.
9. člen
V 23. členu se spremeni drugi odstavek in glasi:
Svetnik, ki se ne more udeležiti seje sveta ali seje delovnega telesa, katere član je, mora o tem in o razlogih za odsotnost obvestiti delavca občinske uprave, zadolženega za svetovanje na področju delovanja sveta oziroma predsednika delovnega telesa, najpozneje do začetka seje. Če svetnik ne more podati obvestila do začetka seje, mora opraviti to takoj, kot je mogoče.
10. člen
V 26. členu se črtajo: sedma, dvanajsta in trinajsta alinea,
dvajseta alinea se spremeni in glasi:
– podeljuje koncesije v skladu z zakonom.
11. člen
V 27. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
Redne seje sveta sklicuje župan, v skladu z določili statuta in poslovnika, ter na podlagi programa dela sveta.
12. člen
V 28. členu se prvi stavek v prvem odstavku spremeni in glasi:
Program dela za posamezno leto pripravi župan po posvetovanju s podžupanom, predsedniki delovnih teles in direktorjem občinske uprave.
Tretji odstavek se spremeni in glasi:
Župan uvršča posamezna vprašanja na dnevni red sej sveta na podlagi programa dela, na podlagi sklepov sveta oziroma v skladu z zahtevo predlagatelja sklica seje.
13. člen
V 29. členu se v drugem odstavku črta beseda “županu“.
14. člen
V 30. členu se črta besedna zveza “oziroma predsedniku sveta“.
15. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
Svet ne more odločati o zadevah, glede katerih svetnikom ni bilo poslano oziroma izročeno gradivo ali je bilo izročeno gradivo pomanjkljivo ali nepopolno pripravljeno.
Drugi odstavek se spremeni in glasi:
Svet ne more odločati, če se ugotovi, da na sejo sveta niso bili vabljeni vsi člani sveta.
16. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza “podpredsednik sveta“ nadomesti z besedo “podžupan“ v ustreznih sklonih.
17. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku črta besedna zveza “na zahtevo župana“.
18. člen
V 38. členu se drugi odstavek dopolni in glasi:
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, ter v zvezi s predlagano razširitvijo po potrebi skrajšajo roki, določeni s tem poslovnikom, nato o predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov in nato o spremembi vrstnega reda.
19. člen
V 46. členu se besedna zveza “predsednik sveta“ nadomesti z besedo “predsedujoči“.
20. člen
V 53. členu se doda nov drugi odstavek:
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska večina vseh svetnikov, svet veljavno odloča, če sta na seji navzoči najmanj dve tretjini članov sveta.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
21. člen
V 59. členu se v prvem odstavku spremeni tretji stavek in glasi:
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve.
22. člen
V 60. členu se v prvem odstavku črta besedna zveza “sekretar sveta“, ter se nadomesti z besedilom “delavec občinske uprave, zadolžen za svetovanje na področju delovanja sveta.
23. člen
V 61. členu se doda odstavek:
Neizpolnjene glasovnice, ter glasovnice, ki niso izpolnjene v skladu s tem poslovnikom so neveljavne.
24. člen
V 64. členu se v tretjem in četrtem odstavku besedna zveza “sekretar sveta“ zamenjata z besedilom “delavec občinske uprave, zadolžen za svetovanje na področju delovanja sveta“.
25. člen
V 68. členu se v šesti alinei črta beseda “županom“.
V sedmi alinei se črta besedna zveza “obvešča župana“.
Na koncu 68. člena se dodajo nove alinee, ki glasijo:
– predstavlja občinski svet občine,
– odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi občinskega sveta,
– skrbi za sodelovanje z občinskimi sveti drugih občin.
26. člen
69. člen se spremeni in glasi:
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
27. člen
70. člen se spremeni in glasi:
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan, kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
28. člen
V 71. členu se črtajo vsi štirje odstavki in se nadomestijo z besedilom:
Strokovna in administrativna opravila za potrebe sveta zagotavlja župan z delavci, zaposlenimi v občinski upravi. Župan lahko imenuje delavca občinske uprave, zadolženega za svetovanje na področju delovanja sveta.
29. člen
V 74. členu se črta 2. točka, 3. točka postane 2. točka.
30. člen
V 75. členu se drugi odstavek spremeni in glasi:
Odbori sveta so:
– odbor za proračun in finance (sedemčlanski)
– odbor za šolstvo, kulturo in šport (sedemčlanski)
– odbor za delo, družino, socialne zadeve in zdravstvo (sedemčlanski)
– odbor za urejanje prostora in varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (devetčlanski)
– odbor za gospodarstvo, (devetčlanski)
– odbor za stanovanjske zadeve in komunalno infrastrukturo ter energetiko (sedemčlanski).
Besedilo tretjega odstavka se spremeni in glasi:
Odbori štejejo največ devet članov, od tega mora biti več kot polovica članov sveta.
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru ali z delom v občinski upravi, kar ne velja za občinsko volilno komisijo, katere naloge in sestava so opredeljene s posebnimi predpisi.
31. člen
78. in 79. člen se črtata, tako da se doda nov 78. člen in glasi:
78. člen
Sestavo in naloge nadzornega odbora ureja statut Občine Jesenice.
32. člen
83. člen se spremeni in glasi:
Župan pošlje predlog odloka članom sveta najmanj 10 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.
33. člen
Črtajo se 95., 96., 97., 98. členi.
34. člen
Črta se 103. člen.
35. člen
V 105. členu se prvi odstavek dopolni in glasi:
Na predlog župana občinski svet imenuje in razrešuje podžupana izmed članov sveta.
36. člen
106. člen se črta.
37. člen
107. člen se črta.
38. člen
V 109. členu se v tretjem odstavku črta besedna zveza “in tajniku“.
Peti odstavek se črta.
39. člen
V 112. členu se črta prvi odstavek.
40. člen
V 116. členu se dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek:
Župan zadrži izvajanje sprejetega sklepa občinskega sveta, če je bil ta sprejet po nezakonitem postopku.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, ter predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost takšne odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
41. člen
V 118. členu se doda nov tretji odstavek in glasi:
Javnost dela je zagotovljena tudi, če je novinarjem omogočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja sveta oziroma njegovih delovnih teles, ali če jim je spremljanje seje omogočeno z drugimi tehničnimi pripomočki.
42. člen
V 119. členu se črta besedna zveza “predsednik sveta“.
43. člen
Zaporedne številke členov se v celotnem besedilu ustrezno preštevilčijo.
44. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 064-1/99
Jesenice, dne 11. marca 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost