Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1905. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica, stran 4494.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) je Svet krajevne skupnosti Bistrica na 9. seji dne 28. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju vasi Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica in Srednja Bistrica.
2. člen
Referendum bo 6. 6. 1999 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih v vaseh Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica in Srednja Bistrica.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
a) skupni program KS Bistrica:
– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave;
– rekonstrukcija vodovodnega omrežja;
– ureditev komunalne infrastrukture,
b) vaški programi:
Gornja Bistrica: vzdrževanje krajevnih obeležij, preureditev kulturne dvorane, dokončna ureditev avtobusnih postaj in kolesarnice, urejanje komunalne infrastrukture,
Dolnja Bistrica: kolesarska steza Dolnja Bistrica-Srednja Bistrica, adaptacija dvorane, ureditev avtobusnega postajališča, urejanje komunalne infrastrukture,
Srednja Bistrica: ureditev avtobusnega postajališča, dograditev dvorane, urejanje komunalne infrastrukture.
4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka v KS Bistrica se bo predvidoma zbralo 75,000.000 tolarjev. Program nalog iz 3. člena tega sklepa je ocenjen na 700,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva Občine Črenšovci, sredstva proračuna Republike Slovenije ter sredstva občanov.
Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi Svet KS Bistrica.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v vasi Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica in Srednja Bistrica, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 7% od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stanovanje na Gornji Bistrici, Dolnji Bistrici ali Srednji Bistrici.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku-prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialnovarstvene pomoči, otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine).
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek obračunava KS Bistrica. Zavezancem katastrskega dohodka obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
10. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Bistrica, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti. Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA
G L A S O V N I C A
ZA GLASOVANJE NA REFERENDUMU, DNE 6. 6. 1999, O UVEDBI KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA ZA DOBO PET LET, OD 1. 7. 1999 DO 30. 6. 2004 ZA OBMOČJE VASI GORNJA BISTRICA, DOLNJA BISTRICA IN SREDNJA BISTRICA
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
a) skupni program KS Bistrica:
– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave;
– rekonstrukcija vodovodnega omrežja;
– ureditev komunalne infrastrukture.
b) vaški programi:
Gornja Bistrica: vzdrževanje krajevnih obeležij, preureditev kulturne dvorane, dokončna ureditev avtobusnih postaj in kolesarnice, urejanje komunalne infrastrukture.
Dolnja Bistrica: kolesarska steza Dolnja Bistrica–Srednja Bistrica, adaptacija dvorane, ureditev avtobusnega postajališča, urejanje komunalne infrastrukture.
Srednja Bistrica: ureditev avtobusnega postajališča, dograditev dvorane, urejanje komunalne infrastrukture.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 7% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stanovanje v vasi Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica ali Srednja Bistrica.
GLASUJEM
“ZA”                  “PROTI”
Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA”, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Bistrica.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Bistrica, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gornja Bistrica, dne 28. aprila 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bistrica
Ivan Raj l. r.

AAA Zlata odličnost