Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1934. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci - v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci, stran 4536.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96) in izida referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 2. 5. 1999 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci – v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Ratkovci v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci se po odločitvi krajanov naselij Ratkovci, Kančevci in Lončarovci na referendumu dne 2. maja 1999 uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– izgradnjo mrliških vežic v Kančevcih in Lončarovcih,
– izgradnjo prizidka in adaptacijo mrliške vežice v Ratkovcih,
– vzdrževanje vaških objektov,
– vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture,
– vzdrževanje pokopališč,
– ureditev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– sofinanciranje delovanja KS in društev.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci ter lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih in poslovnih objektov in nosilci dejavnosti s sedežem na območju KS Ratkovci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju krajevne skupnosti Ratkovci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Ratkovci,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani na začasnem delu v tujini,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine,
– 1.000 SIT mesečno od vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih in poslovnih objektov zgrajenih na območju Krajevne skupnosti Ratkovci.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 48/96).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Ratkovci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki prejemajo plačo ali pokojnino iz tujine in lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih in poslovnih objektov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Ratkovci, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Ratkovci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca marca 1999 ocenjen na ca. 20,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 10,000.000 SIT.
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Ratkovci št. 51900-842-078-82180, s pripisom “samoprispevek KS Ratkovci – z navedbo naselja“.
8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Ratkovci in vaški odbor naselij Ratkovci, Kančevci in Lončarovci.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Ratkovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – Izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1999.
Št. 5-11/99
Ratkovci, dne 2. maja 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Ratkovci
Stanko Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti