Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1907. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krka, stran 4495.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3., 34. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter odločitve krajanov KS Krka na referendumu dne 9. 5. 1999 je Svet KS Krka na seji dne 19. 5. 1999 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krka
1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne skupnosti Krka, ki obsega vasi: Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Velike Lese, Mali Korinj, Veliki Korinj, Podbukovje, Ravni dol, Trebnja Gorica in Znojile pri Krki, na referendumu dne 9. 5. 1999 se uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:
– dokončanje izgradnje mrliške vežice,
– preplastitve, obnove in novogradnje krajevnih in lokalnih cestišč,
– izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave po vaseh,
– ureditev in razširitev pokopališča,
– nadaljevanje priprav za izgradnjo nove šole ter
– za pomoč pri razvoju turizma, samozaposlovanja in športne dejavnosti.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek so delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Krka in so vpisani v volilni imenik ter občani, ki še nimajo splošne volilne pravice, so pa v delovnem razmerju in občani, ki imajo na območju KS Krka stanovanjsko ali počitniško hišo in nimajo stalnega prebivališča na območju KS Krka, in sicer:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Krka, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmirja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove - dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Krka, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%,
7. zavezanci, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Krka, imajo pa hišo ali drug objekt na območju KS Krka plačujejo vsako leto 100 DEM, preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije.
4. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino – 9. člen zakona o dohodnini.
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala, hkrati z izplačilom plač ali nadomestil in pokojnin, podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač.
Zavezancem, ki s samostojnim delom opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost, oziroma dosegajo dohodke iz avtorskih pravic in se obdavčujejo po dejanskem dohodku, odmerja samoprispevek pristojna izpostava DURS.
6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka, se nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Krka, št. 50130-042-039-0082079.
7. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se bodo uporabljala za namene iz 2. člena tega sklepa, ter se bodo zbirala na zbirni račun samoprispevka KS Krka.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Krka. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna izpostava DURS.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu KS, bo upravljal svet KS, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del.
Svet KS Krka lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka se spremlja z letnim in zaključnim poročilom. Svet KS Krka je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1999 dalje.
Krka, dne 20. maja 1999.
Predsednik
Sveta KS Krka
Jože Smolič l. r.

AAA Zlata odličnost