Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1919. Odlok o ustanovitvi Agencije za razvoj turizma in podjetništva občine Laško, stran 4508.

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 2. člena odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 4. redni seji dne 7. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Agencije za razvoj turizma in podjetništva občine Laško
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ustanovi javni zavod Agencija za razvoj turizma in podjetništva občine Laško, z namenom pospeševanja razvoja turizma in podjetništva na območju Občine Laško.
2. člen
Javni zavod Agencija za razvoj turizma in podjetništva občine Laško je pravna oseba.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
4. člen
Ime javnega zavoda je: Agencija za razvoj turizma in podjetništva občine Laško.
Skrajšano ime javnega zavoda je: Agencija za turizem in podjetništvo (v nadaljevanju: agencija).
Sedež agencije je: Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Sestavni del imena je tudi znak ali grafična oblika imena. Oblika znaka ali grafična oblika imena se določi s statutom.
IV. ORGANIZIRANOST AGENCIJE
5. člen
V okviru agencije delujeta naslednji oganizacijski enoti:
Lokalna turistična organizacija Laško (v nadaljevanju: LTO Laško),
Podjetniškorazvojna koalicija Laško (v nadaljevanju: PRK Laško).
6. člen
Člani LTO so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom, skladno z odredbo o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost.
Članstvo zgoraj navedenih podjetij, ki imajo v občini Laško svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, je obvezno. V LTO so lahko člani tudi turistična in druga društva.
7. člen
Člani PRK Laško so lahko:
– občina,
– Območna obrtna zbornica Laško,
– Območna Gospodarska zbornica – enota Laško,
– Republiški zavod za zaposlovanje – urad za delo Laško,
– Kmetijska svetovalna služba Laško,
– zainteresirani samostojni podjetniki in obrtniki ter mala in srednja podjetja.
Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti med LRK in institucijami ali drugimi posamezniki se urejajo s pogodbo.
V. DEJAVNOST AGENCIJE
8. člen
Agencija opravlja naslednje dejavnosti:
DE/22.150 – Drugo založništvo,
DE/22.220 – Drugo tiskarstvo,
I/63.300 – Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
K/72.300 – Obdelava podatkov,
K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/73 – Raziskovanje in razvoj,
K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.400 – Oglaševanje,
K/74.810 – Fotografska dejavnost,
K/74.841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
L/75.130 – Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje, poslovne dejavnosti,
M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.,
O/91.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
O/92.320 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.400 – Dejavnost tiskovnih agencij.
9. člen
Agencija opravlja gospodarske dejavnosti določene s tem odlokom kot neprofitne.
Agencija lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov. Pri tem lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.
10. člen
Agencija opravlja naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe Občine Laško,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra Laško,
– promocija turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem insteresu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Občine Laško,
– koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi podjetji v občini,
– sodelovanje pri organiziranju in izvedbi sejmov ter turističnih, kulturnih in drugih prireditev,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razvoja in raziskav,
– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– koordiniranje prostorskega planiranja,
– organiziranje in vodenje lokalnih razvojnih koalicij,
– koordiniranje in vodenje investicij.
Agencija opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
11. člen
Agencija lahko s pogodbo prenese dejavnost turistično informacijskega centra na drugo pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog TIC.
VI. ORGANI AGENCIJE
12. člen
Organi agencije so:
1. direktor,
2. svet agencije,
3. programska sveta organizacijskih enot.
Agencija ima lahko tudi druge organe, katerih pristojnosti, sestavo, postopek izvolitev oziroma imenovanja ter način dela določa statut agencije.
1. Direktor
13. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa agencijo ter odgovarja za zakonitost dela.
Direktor lahko vodi tudi strokovno delo agencije in je odgovoren za strokovnost dela.
14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta agencije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati direktor, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti ter način in postopek imenovanja direktorja, se določijo s statutom agencije.
2. Svet agencije
15. člen
Organ upravljanja je svet agencije.
Svet agencije sestavlja sedem članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– predstavnik zaposlenih,
– štirje predstavniki članov agencije.
16. člen
Vse predstavnike imenuje ustanovitelj iz vrst:
– članov občinskega sveta,
– delavcev, ki opravljajo delo s področja dejavnosti agencije,
– članov agencije.
Mandat sveta traja 4 leta. Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
17. člen
Naloge sveta so predvsem:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov agencije,
– sprejem programa dela in razvoja agencije,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja agencije,
– sprejem finančnega načrta in zaključnega računa,
– ustanovitelju predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– imenuje člane progamskega sveta na predlog direktorja,
– druge naloge v skladu s statutom in tem odlokom.
3. Programska sveta organizacijskih enot
18. člen
Agencija ima dva programska sveta:
– programski svet organizacijske enote lokalna turistična organizacija in
– programski svet organizacijske enote podjetniško razvojna koalicija.
Programski svet je strokovni organ organizacijske enote.
Programski svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet agencije na predlog direktorja, izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela agencije.
Programski svet ima lahko najmanj tri in največ sedem članov. Število članov določa svet agecnije na predlog direktorja.
19. člen
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela agencije,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in razvoja agencije,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud in usmeritev za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter druge naloge določa statut agencije.
VII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
20. člen
Agencija ima statut.
S statutom se ureja organizacija agencije, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje agencije, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Agencija ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s statutom.
21. člen
Statut sprejme svet agencije s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejme svet agencije, če ni s statutom in tem odlokom določeno, da jih sprejme direktor.
VIII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
22. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela agencije v višini 8 mio SIT zagotovi ustanovitelj.
23. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, lahko agencija pridobiva:
1. Za lokalno turistično organizacijo iz:
– sredstev članarine,
– sredstev turistične takse,
– proračuna Občine Laško,
– prostovoljnih finančnih prispevkov ustanovitelja agencije,
– lastnih prihodkov lokalne turistične organizacije,
– sredstev nacionalne turistične organizacije,
– sredstev proračuna RS iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje iger na srečo,
– daril in dotacij.
2. Za podjetniško razvojno koalicijo iz:
– proračuna Občine Laško,
– lastnih prihodkov PRK,
– daril in dotacij,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev,
– sredstev zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni združevati sredstva, z namenom doseganja in uresničevanja lastnih interesov pri razvoju svojih podjetij.
24. člen
Poleg sredstev iz prejšnjih odstavkov, pridobiva agencija sredstva za opravljanje dejavnosti iz plačil za storitve, ki jih opravlja, s prodajo storitev blaga in storitev na trgu in drugih virov.
25. člen
Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti agencije do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo dejavnosti agencije.
Presežek prihodkov nad odhodki agencije uporablja le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, v skladu z letnim programom. O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča svet agencije s soglasjem ustanovitelja.
26. člen
Agencija ima za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti občine.
IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN AGENCIJE
27. člen
Agencija ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o poslovnih rezultatih in uresničevanju sprejetega programa agencije,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavnosti, za katere je agencija ustanovljena,
– agencija je dolžna pridobiti soglasje ustanovitevlja za zaposlovanje v agenciji.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu in njegovim spremembam ter dopolnitvam,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– zagotovi sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega programa,
– zagotavlja agenciji administrativna, finančna in druga opravila v občinski upravi,
– zagotavlja agenciji prostorske pogoje za njeno delo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do imenovanja direktorja agencije v skladu s tem odlokom, opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja podžupan občine, vendar največ eno leto.
29. člen
V.d. direktorja agencije je dolžan v roku 3 mesecev od svojega imenovanja predložiti v imenovanje člane sveta agencije.
30. člen
V.d. direktorja agencije predlaga v sprejem statut najkasneje v treh mesecih po imenovanju sveta agencije.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33301-8/98-02-04
Laško, dne 7. aprila 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost