Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1932. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Selo-Fokovci - za naselje Selo, stran 4535.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96) in izida referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 2. 5. 1999 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Selo-Fokovci – za naselje Selo
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci v naselju Selo se po odločitvi krajanov naselja Selo na referendumu dne 2. maja 1999 uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– ureditev krajevnih cest in vaških poti,
– vzdrževanje mrliške vežice in vaško gasilskega doma,
– ureditev javne tehtnice,
– delovanje društev, organizacij in KS,
– sodelovanje pri ureditvi vodovodnih omrežij.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Selo ter lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov na območju KS Selo-Fokovci – v naselju Selo, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani za začasnem delu v tujini,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine,
– 1.000 SIT mesečno od vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov zgrajenih na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci – v naselju Selo.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 48/96).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Selo-Fokovci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki prejemajo plačo ali pokojnino iz tujine in lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Selo-Fokovci, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12 za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Selo-Fokovci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa v naselju Selo, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Selo-Fokovci št. 51900-842-078-82203, s pripisom “samoprispevek KS Selo-Fokovci – za naselje Selo“.
8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Selo-Fokovci in vaški odbor naselja Selo.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Selo-Fokovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1999.
Št. 3/99
Selo, dne 2. maja 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Selo-Fokovci
Stanislav Gorčan l. r.

AAA Zlata odličnost