Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1921. Program priprave noveliranih prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart, stran 4514.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Lenart, (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet Občine Lenart na seji dne 6. aprila 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
noveliranih prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart
1. Uvod
Občina Lenart je v letu 1989 za območja izven ureditvenih območij naselij in izven območij melioracij, ki se izvajajo z ureditvenim načrtom, sprejela odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini (Uradni list SRS, št. 37/89), (v nadaljevanju: PUP). V njih je poleg območja, za katerega veljajo, določila še:
– funkcijo območja
– splošne pogoje za posege v prostor
– merila in pogoje za graditev objektov
– merila in pogoje za komunalno urejanje
– merila in pogoje za priključevanje in uporabo omrežij in naprav
– merila in pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega pomena
– merila in pogoje za delovanje SLO in DS.
V letu 1993 je odlok s sprejetjem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o PUP v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/93) dopolnila z določitvijo pogojev, pod katerimi je možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namembnosti objektov.
S spremembami in dopolnitvami odloka v letu 1996 (odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP v Občini Lenart, Uradni list RS, št. 57/96) je bilo razširjeno območje, na katerem so dopustni posegi v prostor tako, da so posegi možni še izven “pozidanih površin” na kmetijskih zemljiščih, določeni pa so bili tudi pogoji, katere (kakšne) vrste posegov so dopustne, katere vrste objektov je dopustno graditi in kateri pogoji morajo biti predhodno izpolnjeni.
Obe spremembi in dopolnitvi sta bili izvedeni le v odloku, ne pa tudi v grafični obliki (ohranili sta grafični del iz leta 1989).
Centralna naselja v občini (sedaj štiri občine) se urejajo z začasnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji. Ustrezni odlok, ki velja za naselja Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Trojica, Jurovski dol, Lokavec, Voličina in Sv. Ana, je objavljen v Uradni listu SRS, št. 2/89 in določa:
– meje območja
– funkcijo območja
– splošne pogoje za posege v prostor
– pogoje za graditev objektov
– pogoje za komunalno urejanje
– pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine
– pogoje za varovanje in izboljšanje okolja.
S spremembami in dopolnitvami odloka (Uradni list RS, št. 24/93) so opredeljeni pogoji, pod katerimi je možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namembnosti objektov v centralnih naseljih, hkrati pa je določeno tudi, da glede drugih pogojev za graditev objektov veljajo določila odloka o PUP v Občini Lenart. Spremembe in dopolnitve ne vključujejo prilagoditev grafičnega dela.
Zapisati je potrebno še, da je bil za naselje Zavrh v letu 1995 sprejet odlok o PUP za naselje Zavrh (Uradni list RS, št. 54/95), ki določa merila in pogoje za urejanje in posege v prostor specifično za naselje.
2. Razlogi za pripravo noveliranih prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov občine
Oba odloka – začasni PUP za centralna naselja in PUP za območje izven ureditvenih območij naselij in izven območij melioracij, ki se izvajajo s PIN, ki izhajata iz leta 1989, imata za podlago prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart, ki so bile takrat veljavne, t.j. planske akte iz leta 1988.
To pomeni, da grafični del, ki je sestavni del obeh odlokov, ni več skladen s plansko določenimi mejami zazidljivih površin oziroma območij, na katerih so možne posamezne vrste posegov v prostor.
Z novelo prostorskih ureditvenih pogojev oziroma noveliranega odloka o prostorskih ureditvenih pogojih zunaj mesta Lenart in centralnih naselij se bodo določbe, zlasti pa grafične priloge, uskladile s spremenjenim in dopolnjenim dolgoročnim in srednjeročnim planom občine, kot so zajete v sedanjem veljavnem odloku o sprejemu prostorskega plana v letu 1998.
b) Uskladitev z zakonodajo, ki vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor
Poleg v predhodni točki navedenega razloga so med razlogi, ki narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah PUP, tudi spremembe zakonodaje, zlasti:
– zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistveno spremenil pogoje za poseganje na kmetijska zemljišča
– spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi PUP.
c) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskladitve PUP, je v postopku priprave sprememb in dopolnitev akta smiselno preveriti tudi nekatera vsebinska določila PUP, za katera praksa in izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti ter dvomi o njihovi smiselnosti oziroma ustreznosti (npr. določila o velikosti gradbene parcele, merila za opredeljevanje funkcionalnih zemljišč idr.).
Najmanj zaradi vsega zapisanega je nujno potrebno odlok o PUP uskladiti s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Lenart, jih prilagoditi najnovejši zakonodaji in v nekaterih točkah vključiti bolj jasne in decidirane opredelitve. Hkrati bo potrebno uskladiti tudi odlok o začasnih PUP za centralna naselja.
Glede na to, da so mnoga merila in pogoji v odloku o PUP v Občini Lenart in odloku o začasnih PUP za centralna naselja enotna (odlok o začasnih PUP se celo sklicuje na odlok o PUP v Občini Lenart) in da se je občina, za katero veljajo PUP, konec leta 1998 razdelila na več občin, je iz vsebinskih vidikov in v izogib formalnim zapletom smiselno pripraviti en novi PUP za območje preoblikovane Občine Lenart.
Podlaga za tak akt so obstoječa gradiva, upoštevajo pa se potrebne spremembe in dopolnitve.
Naselje Zavrh v gornji akt ne bo vključeno; zanj ostaja v veljavi PUP iz leta 1995, posegi v prostor pa se izvajajo na njegovi podlagi.
Hkrati bodo morale tudi tri nove občine začeti postopek za pripravo in sprejem lastnih odlokov o PUP.
3. Osnove za pripravo PUP
3.1. Naročnik in izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Lenart, Trd osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah.
Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za izbor izvajalca za izdelavo PUP, ki ga bo pripravila in izvedla občina.
3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994, 1995 in 1996 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85)
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99)
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.) in grafičnega dela ter faze osnutka, predloga in končnih elaboratov PUP.
V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3.3. Strokovne podlage in veljavni planski akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:
– dolgoročni plan Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98)
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 ter Uradni list RS, št. 30/90, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98)
– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98)
– strokovne podlage za širitev naselja Sv. Trojica (ZUM d.o.o., št. nal. 406/97, julij 1997)
– strokovne podlage za širitev naselja Voličina (ZEU d.o.o., junij 1997)
Kot prva faza izdelave osnutka PUP se izdelajo strokovne podlage, ki vsebujejo zlasti:
– analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbene dokumentacije,
– predlog območja, za katerega se izdelajo PUP, členjeno na območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območje, ki ga s PUP urejamo do sprejetja PIN,
– nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je potrebno razrešiti v PUP.
4. Priprava PUP
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije
– Telekom Slovenije
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Maribor
– Mariborski vodovod Maribor
– Komunalno podjetje Ptuj
– Nigrad Maribor
– Krajevne skupnosti Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah, Sv. Trojica v Slov. goricah, Voličina.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
4.3. Izdelava osnutka PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.
Osnutek PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN in TTN v merilu 1:5000
3. osnutek odloka o PUP z vsebino, kot jo določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
5. Sprejemanje PUP
5.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine Lenart in mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
5.2. Javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Lenart organizirala javne obravnave na sedežu občine.
Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primeren način.
5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska uprava občine Lenart zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku PUP.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Lenart.
Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsem, ki so dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Lenart ni sprejel, poslane obrazložitve razlogov, zaradi katerih pripombe in predlogi niso bili sprejeti.
5.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek PUP dopolnil v usklajeni predlog PUP.
Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek PUP s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb k osnutku vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k PUP.
5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu PUP
Na usklajeni predlog PUP bo izdelovalec PUP pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu PUP naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije
– Telekom Slovenije
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, Izpostava Maribor
– Mariborski vodovod Maribor
– Komunalno podjetje Ptuj
– Nigrad Maribor
– Krajevne skupnosti Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah, Sv. Trojica v Slov. goricah, Voličina.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP soglaša.
5.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajeni predlog PUP s pridobljenimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Lenart.
Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem listu RS.
6. Roki za pripravo PUP
PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: do 15. 4. 1999
– strokovne podlage kot 1. faza izdelave PUP: v enem mesecu po sklenitvi pogodbe
– obravnava strokovnih podlag v občini: en teden po predaji gradiv
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: en teden po potrditvi strokovnih podlag oziroma najkasneje do 31. 5. 1999
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: v 1 mesecu po posredovanju gradiv (30. 6. 1999)
– osnutek PUP: v enem mesecu po preteku roka za izdajo pogojev organov in organizacij (31. 7. 1999)
– obravnava in določitev osnutka PUP na občinskem svetu: 31. 8. 1999
– javna razgrnitev in obravnava osnutka PUP: 30 dni; v mesecu septembru 1999
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: v enem tednu po zaključeni javni razgrnitvi
– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na seji v mesecu oktobru 1999
– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo osnutek PUP dopolnjen v usklajeni predlog PUP v dveh tednih po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga PUP
– Občinski svet občine Lenart bo sprejel odlok o PUP predvidoma na seji v mesecu decembru 1999.
7. Financiranje priprave PUP
Sredstva za pripravo PUP v okvirni vrednosti 3,500.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Lenart.
Za izdelavo strokovnih podlag za PUP bomo zaprosili za sofinanciranje Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.
8. Veljavnost programa priprave PUP
Ta program prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, roki pa začnejo teči s sprejetjem na Občinskem svetu občine Lenart.
Št. 00303-5/99
Lenart, dne 6. aprila 1999.
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost