Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1938. Odlok o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje, stran 4539.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1997 ter programske zasnove za spremembo lokacijskega načrt ceste Dolž – Pangrč Grm – Gabrje, sprejme sprememba lokacijskega načrta, ki ga je aprila 1998 izdelal K.A.B. d.o.o. projektiranje in urbanizem, Novo mesto, Glavni trg 2, pod številko projekta LN-2/98.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Poročilo
2. Odlok o LN
3. Soglasja organov, organizacij in skupnosti.
Grafični del obsega:
1. Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega od leta 1990 do leta 1997 M 1:5000
2. Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega od leta 1990 do leta 1997 z vrisom trase M 1:5000
3. Kopije katastrskega načrta z vrisom meje območja M 1:2880
4. Geodetska podloga                    M 1:1000,
5.1 Situacija objekta v širšem merilu            M 1:5000
5.2 Situacija cest                     M 1:1000
5.3 Vzdolžni prerezi                  M 1:1000/100
5.4 Karakteristični prečni prerezi              M 1:200
6.0 Idejna zasnova mostov
7.0 Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi zakoličbe M 1:1000
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Spremenjeni del trase lokalne ceste, vsi spremljajoči objekti in naprave obsegajo parcele ali dele parcel po katastrskih občinah Cerovec in Hrušica, in sicer po naslednjih parcelah:
parcele 1473/7, 1479, k.o. Cerovec;
869/6, 869/19 pot, 869/7, 869/8, 869/17, potok Klanfer 1342, 883/2, 883/1, 886, 884, 887, 888, 890, 881, 880/2, 880/3, 878, pot 1335/5 879, 877, 875/2, 892, 873, stp. 206, pot 1336, pot 1335/1, pot 1334/6, 1049, 1055, 1057, potok Sovpat 1343, 1150, 1138, 1150, pot 1334/5, 1148, 1152, 1191, 1190, 1192, pot 1334/3, 1189, pot 1334/2, 1185, 1186, 1188 in 1203 vse k.o. Hrušica.
III. FUNKCIJE OBMOČJA
4. člen
Območje iz 3. člena je primarno namenjeno cestnemu odseku.
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– predvideno območje izključne rabe ceste na podlagi projektnih rešitev s priključki poljskih ter krajevnih poti,
– površine za nadomestno gradnjo objektov, ki so predvideni za rušitev,
– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav,
– površine za vodnogospodarske ureditve in zavarovanja.
Območje izključne rabe zemljišč: 13.655 m2, od tega cestišče 6.135 m2.
IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Osnovi tehnični parametri so naslednji:
Cesta je:
– novogradnja v asfaltni izvedbi,
– lokalna cesta V razreda,
– teren je gorski,
– minimalna hitrost Vr=30 km/uro,
– zavorna razdalja 20 m,
– širina vozišča je 2x2,50m, vozišče ima enostranski prečni nagib 2,5%,
– bankini imata 4% nagib na zunanjo stran,
– minimalni radij Rmin =25 m,
– minimalna prehodnica Amin=25 m,
– dolžina ceste je 1.227,15 m.
– max. vertikalni sklon 12%.
Vertikalni potek trase je prilagojen tehničnim zahtevam ter priključkom lokalnih poti, kakor tudi terenskim prilikam, začetni naklon je povzet iz lokacijskega načrta in znaša -15.86% (v km 1+420,00), cesta se zaključi z naklonom 3.83% (v km 2+250,00) tj. naveže na obstoječo lokalno cesto.
6. člen
Normalni prečni profil skupaj:               6,00m
širina voznega pasu                   2x2,50m
širina bankine                      2x0,50m
Zgornji ustroj:                     50,0 cm
– asfaltbeton                       3,00cm
– bitumeniziran drobir                  6,00cm
– tampon                        40,00cm.
7. člen
Odvodnjavanje
Odtok meteorne vode omogočimo s prečnim in vzdolžnim sklonom vozišča. Elementi odvodnjavanja cestišča morajo zadoščati vodnim količinam s prispevnih površin pri 15 min. nalivu intenzitete 163,0 l/sec/ha.
Odvodnjavanje vozišča je urejeno s prečnim nagibom ali pa proti asfaltni muldi z vtočnimi jaški s stranskim vtokom. Vtočne jaške med seboj povežemo z Raudril cevmi DK profila 250 mm. Izpust meteorne vode se izvaja po terenu.
8. člen
Oprema ceste
Lokalna cesta bo opremljena s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo po veljavnih predpisih za to vrsto opreme. Horizontalna signalizacija so vzdolžne označbe – polne in prekinjene črte, prečne oznake – prehodi za pešce so predvideni v naselju Pangrč Grm.
9. člen
Objekti na cesti
Križišča               Stacionaža
obstoječa cesta   km         0+000,00
poljska pot     km         0+055,93
poljska pot     km         0+390,44
dostopna pot     km         0+509,65
dostopna pot     km         0+600,00
poljska pot     km         0+746,70
poljska pot     km         0+797,46
dostopna pot     km         1+064,53
dostopna pot     km         1+164.40
obstoječa cesta   km         1+227,15
V. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE DRUGE UREDITVE
10. člen
Križanje komunalnih objektov in naprav
Predvidena cesta tangira obstoječe komunalne vode:
– Vodovod v km 1+130 prečka traso predvidene ceste, potrebna zaščita se izvaja po navodilih JP Komunala;
– NN zračni vod v km 0+470, kjer zračni vod prečka traso predvidene ceste in ga ni potrebno prestavljati;
– NN zračni vod v km 1+110, kjer bo potrebna prestavitev droga izven cestišča;
– TK zračni vod v km 1+130, kjer zračni vod prečka traso predvidene ceste in ga ni potrebno prestavljati;
Drugih tangenc komunalnih vodov ni.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKLOVANJE
11. člen
Varovanje kulturne in naravne dediščine
Ureditev nove ceste, oziroma njenega obcestnega prostora se izvede tako, da ne bo pomenila tujka v sicer jasno čitljivem prostoru, ki ga zaznamujeta potoka Klanfar in Sovpat.
12. člen
Ureditve zelenih površin
Vegetacija se odstrani le tam, kjer bo to res nujno potrebno.
S primerno detajlno reliefno in vegetacijsko obdelavo ceste se ohrani krajinski vzorec.
Pobočja usekov in nasipov se uredijo z biotehniškimi ukrepi (vrbovi popleti in ostale metode). Regulirane struge vodotokov je potrebno urejati sonaravno z uporabo avtohtonih drevesnih vrst.
13. člen
Vodnogospodarske ureditve: hkrati z izgradnjo ceste se na novo uredita mostova Klanfar in Sovpat ter delne regulacije potokov na mestu prečkanj.
Mostovi       Zač. stac.          Končna stac.
Klanfer       202.00               210.00
Sovpat        865.60               876.00
Korigirajo se struge potokov, ki leže pod novo traso ceste, vendar le v delu neposredno ob cesti. Regulirane vodotoke je potrebno sonaravno urediti.
Normalni profili regulacij se dimenzionirajo na merodajno visoko vodo. Na območju travnikov in njiv se ureditve vodotokov dimenzionirajo na 100-letne visoke vode, pri mostovih bo varnostna višina 50 cm.
VII. POSEBNA MERILA IN POGOJI
14. člen
Varstvo vodnih virov
Zaradi izlitja škodljivih snovi pri prometnih nesrečah je potrebno preventivno ščititi odseke ceste, ki potekajo v bližini vodotokov ali jih križajo. V ta namen se na teh mestih izvede podaljšano odbojno ograjo, ki preprečuje prevrnitev vozil v vodotok.
15. člen
Varstvo vodnih virov
Na območjih, kjer cesta posega na zaokrožene kose kmetijskih zemljišč ali se prekinjajo obstoječi sistemi, se uredijo povezave oziroma nadomeščajo dostopne poti na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.
Prst se v času gradnje odstrani in začasno deponira tako, da se ohrani njena plodnost in količina.
16. člen
Protihrupni ukrepi: niso potrebni.
17. člen
Škodljive emisije plinov: posebnih zaščit v zvezi s povečanjem emisij plinov v ozračje, zaradi povečanega števila vozil, se ne predvideva. Ob pričakovani vse večji uporabi neosvinčenega bencina, pa se pričakuje bistveno zmanjšanje emisije škodljivih snovi v ozračje zaradi prometa.
18. člen
Zaščita pred požarom
Požarna varnost objektov ob cesti se zaradi posega ne bo spremenila.
19. člen
Rušitve in nadomeščanje objektov
S predvideno gradnjo so prizadeta gospodarska poslopja v taki meri, da bo potrebno rušenje in zagotovitev primernega nadomestila. To so objekti oziroma posesti:
Rušitve in nadomeščanje objektov
S predvideno gradnjo so prizadeta gospodarska poslopja v taki meri, da bo potrebno rušenje in zagotovitev primernega nadomestila. To so objekti oziroma posesti:
– kozolec: na parceli št. 877 se prestavi severno od ceste na isti parceli,
– kozolec: na parceli št. 1148 se prestavi vzhodno od ceste na isti parceli,
– kozolec: na parceli št. 1169 se prestavi vzhodno od ceste na isti parceli.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
20. člen
Načeloma bodo najprej izgrajeni premostitveni objekti. Naslednja faza je izgradnja cestnega pasu na obstoječi poti vključno z razširitvami prepustov.
Gradnja se izvaja tako da bo lokalni promet med izgradnjo tekel nemoteno.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
21. člen
Poleg nalog iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja ceste;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem omrežju;
– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku;
– izdelati načrt zunanje ureditve ceste in pravočasno zagotoviti sadilni material za ozelenitev;
– vzdrževati vse regulacije brežin.
Za vse predvidene posege v stavbna zemljišča bo investitor zagotovil sredstva za pravične odškodnine, skupaj z občinskim organom odgovornim za kmetijstvo in premoženjsko-pravne zadeve pa skušal zagotoviti nadomestne obdelovalne površine predvsem za tiste lastnike, ki jim je kmetijstvo edini vir preživljanja.
X. TOLERANCE
22. člen
Pri realizaciji tega projekta so dopustna manjša odstopanja od načrtovane trase, če se na podlagi geoloških, geomehanskih in drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
S tem odlokom se razveljavijo deli lokacijskega načrta za lokalno cesto, ki ga je izdelal TOPOS Dolenjske Toplice, lokacijski načrt št. LDD-4/94, (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/94), in sicer v členih in določbah, ki se nanašajo na odsek lokalne ceste od km 1+420,00 do km 2+250,00, v dolžini 830m (dolžina novega odseka ceste znaša 1227,15m) v določbah, ki se nanašajo na parcele št.:
869/6, 869/19, 869/7, 869/8, 869/4, 1342 potok, 870/2, 1166, 1167, 1168, 870/4-pot, 870/1, 870/3, 1335/3, stp. 183, 1175, 1335/1, 1177, 1173, 1343 pot, 1155, 1156, 1158, 1180/1, 1184, 1181, 1183, 1182, 1334/2-pot, 1185, 1186, 1179, 1335/2, 1157, 1191, 1334/3-pot, 1192, 1189, 1203, vse k.o. Hrušica.
24. člen
Za predviden novi odsek ceste v dolžini 1227,15m se spremenijo določbe istega lokacijskega načrta, ki ga je izdelal TOPOS Dolenjske Toplice, št. LDD-4/94, (odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/94) in se upoštevajo določila tega odloka za parcele:
1473/7, 1479, k.o. Cerovec;
869/6, 869/19 pot, 869/7, 869/8, 869/17, potok Klanfer 1342, 883/2, 883/1, 886, 884, 887, 888, 890, 881, 880/2, 880/3, 878, pot 1335/5 879, 877, 875/2, 892, 873, stp. 206, pot 1336, pot 1335/1, pot 1334/6, 1049, 1055, 1057, potok Sovpat 1343, 1150, 1138, 1150, pot 1334/5, 1148, 1152, 1191, 1190, 1192, pot 1334/3, 1189, pot 1334/2, 1185, 1186, 1188 in 1203, k.o. Hrušica.
25. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Mestni občini Novo mesto, Sekretariat za urejanje prostora, Zavod za družbeno planiranje in načrtovanje.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01-3/97-12
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost