Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1898. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Lipovci, stran 4484.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/86), 46.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 27. člena statuta KS Lipovci je Svet KS Lipovci na seji dne 24. 4. 1999 po predhodni odločitvi na zboru občanov KS Lipovci z dne 24. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Lipovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Lipovci za obdobje 5 let, in sicer od 1. 8. 1999 do 31. 7. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 6. 6. 1999, od 7. do 19. ure v vaškem domu Lipovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje, obnova in izgradnja asfaltnih cestišč in poljskih poti,
– dopolnitev in vzdrževanje prometne signalizacije,
– obnova in dopolnitev sekundarnega vodovodnega omrežja (etapno),
– vzdrževanje in obnova ulične razsvetljave,
– sofinanciranje električnega in vodovodnega omrežja v ZN,
– vzdrževanje mrliške veže in pokopališča,
– dograditev (etapna) športno-rekreacijskega centra,
– vzdrževanje vaškega doma in drugih objektov ter zemljišč v lasti KS,
– sofinanciranje adaptacije gasilskega doma,
– financiranje funkcionalne dejavnosti, sofinanciranje društev v KS in prireditev v organizaciji KS,
– drugo, kar je skupnega pomena za naselje Lipovci.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim prebivališčem v naselju Lipovci in bodo samoprispevek plačevali v denarni obliki od naslednjih osnov v znesku:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega dela;
– 1,5% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom;
– 5% od katastrskega dohodka, veljavnega za tekoče leto;
– 2% od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Lipovci;
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za tekoče leto za delavce na začasnem delu v tujini;
– 1% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za tekoče leto od tujih pokojnin.
5. člen
Na referendumu volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Lipovci in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LIPOVCI
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 6. junija 1999 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za KS Lipovci, ki se uporabi za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje, obnova in izgradnja asfaltnih cestišč in poljskih poti,
– dopolnitev in vzdrževanje prometne signalizacije,
– obnova in dopolnitev sekundarnega vodovodnega omrežja (etapno),
– vzdrževanje in obnova ulične razsvetljave,
– sofinanciranje električnega in vodovodnega omrežja v ZN,
– vzdrževanje mrliške veže in pokopališča,
– dograditev (etapna) športno-rekreacijskega centra,
– vzdrževanje vaškega doma in drugih objektov ter zemljišč v lasti KS,
– sofinanciranje adaptacije gasilskega doma,
– financiranje funkcionalne dejavnosti, sofinanciranje društev v KS in prireditev v organizaciji KS,
– drugo, kar je skupnega pomena za naselje Lipovci.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v znesku, ki je določen v 4. členu sklepa o razpisu referenduma.
GLASUJEM
  “ZA”                   “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za KS Lipovci.
7. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina krajanov, ki so v volilnem imeniku.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Lipovci.
9. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet krajevne skupnosti Lipovci.
10. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Lipovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave. Za dan razpisa se šteje 25. 4. 1999. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Ta sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.
Lipovci, dne 25. aprila 1999.
Predsednik
Sveta KS Lipovci
Janko Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost