Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1902. Program priprave spremembe in dopolnitve za območje zazidalnega načrta Terme Čatež (ZN Terme Čatež), stran 4490.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 in 40. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) župan Občine Brežice dne 5. 5. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
za območje zazidalnega načrta Terme Čatež (ZN Terme Čatež)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Predmet in cilj
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave spremembe zazidalnega načrta območje v Termah Čatež, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
2. Obseg in vsebina prostorsko izvedbenega načrta (PIN)
2.1. Obseg PIA
2. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Terme Čatež (nadalje: ZN) obsega območje ZN, ki je predmet odlokov objavljenih v Uradnem listu RS, št. 15/88. Obravnavanemu območju se doda nova situacija, ki zajema območje funkcionalnega zemljišča (bungalovov, infrastrukturo, parkirišča). Natančna meja se določi v posebnih strokovnih podlagah.
2.2. Vsebina PIA
Spremenjeni in dopolnjeni ZN bo (v obravnavanem območju) preveril in ovrednotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen prostorski in vsebinski razvoj tega območja.
Priprava spremembe in dopolnitve ZN za območje Terme Čatež se je pričela na pobudo firme Terme Čatež.
Prostorski razvoj (novogradnje dozidave oziroma nadomestne gradnje v okviru povečanih gabaritov in spremembe namena prostora) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni prostor sosednjih stavb ni oviran in razvrednoten in se pogoji bivanja ne smejo poslabšati.
Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega namena objektov. Vodilo je maksimalni izkoristek prostora (zazidljivih površin) z upoštevanjem določenih standardov in predpisov.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85) in zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).
II. STROKOVNE PODLAGE
3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in študije:
– posebne strokovne podlage,
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi ZN se mora uporabiti in upoštevati obstoječi zazidalni načrt območje Terme Čatež (Uradni list SRS, št. 15/88).
Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati Prometna študija (Omega Consult, Ljubljana 1997) z dopolnitvami.
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave spremembe ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrsvo za okolje in prostor RS, Uprava za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– ZVNKD Novo mesto,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Čatež ob Savi,
– drugi soglasodajalci in imetniki koncesij, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
6. člen
Na izdelani osnutek spremenjenega UN morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval postavljene pogoje.
Zaradi drugačnih oziroma dodatnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice oziroma izbrana registrirana gospodarska družba.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Občine Brežice oziroma njegov zastopnik.
c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, ker se izdelava spremembe ZN ne financira iz občinskega proračuna.
Naloga nosilca izdelave je:
– priprava in potrditev oziroma uskladitev projektne naloge z investitorjem,
– izdelava osnutka in predloga projektne naloge na podlagi investitorjevih potreb,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in usklajevanje s soglasodajalci,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom (pridobivanje pogojev, soglasij),
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu (kompletiranje, čistopisi, pripombe).
Izdelano projektno nalogo potrdi župan oziroma strokovne službe občine.
V. TERMINSKI PLAN
7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po potrditvi projektne naloge.
Osnutek sprememb ZN se dostavi strokovnim službam občine najpozneje v 60 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku sprememb ZN.
Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu, se v roku meseca dopolni zazidalni načrt v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
Predlog ZN se posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Št. 352-72/99-21
Brežice, dne 5. maja 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost