Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1931. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Martjanci - za naselje Martjanci, stran 4534.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96) in 84. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Svet krajevne skupnosti Martjanci na seji dne 30. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Martjanci – za naselje Martjanci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Martjanci, ki obsega naselje Martjanci.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– odplačilo dolga za kanalizacijo in pločnike,
– obnovitev ali izgradnjo novega vodovodnega omrežja,
– izgradnjo ograje na pokopališču in parkirišča,
– ureditev hale na igrišču,
– ureditev stranskih ulic,
– vzdrževanje poljskih cest,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– ureditev okolice med vrtcem in nogometnim igriščem,
– sofinanciranje društev in delovanja KS,
– izgradnjo kabelskega TV sistema.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 6. junija 1999 od 7. do 19. ure na volišču v vaškem domu v Martjancih.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Martjanci v naselju Martjanci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
Pravico glasovati na referendumu imajo tudi obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki nimajo stalnega bivališča v naselju Martjanci, imajo pa sedež dejavnosti v naselju Martjanci.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Martjanci ter obrtniki in samostojni podjetniki s sedežem dejavnosti v naselju Martjanci, ki nimajo stalnega bivališča v naselju Martjanci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskih honorarjev in pogodbenega dela,
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež dejavnosti na območju naselja Martjanci,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v naselju Martjanci, ki so na začasnem delu v tujini,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine, s stalnim bivališčem v naselju Martjanci.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom, bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Martjanci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Martjanci, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Martjanci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca aprila 1999 ocenjen na ca. 80,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 28,000.000 SIT.
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Martjanci št. 51900-842-078-82523, s pripisom “samoprispevek KS Martjanci“.
10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Martjanci.
13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Martjanci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Martjanci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 6. junija 1999, o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004, v KS Martjanci – v naselju Martjanci, za financiranje naslednjih programov:
– odplačilo dolga za kanalizacijo in pločnike,
– obnovitev ali izgradnjo novega vodovodnega omrežja,
– izgradnjo ograje na pokopališču in parkirišča,
– ureditev hale na igrišču,
– ureditev stranskih ulic,
– vzdrževanje poljskih cest,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– ureditev okolice med vrtcem in nogometnim igriščem,
– sofinanciranje društev in delovanja KS,
– izgradnjo kabelskega TV sistema.
GLASUJEM
“ZA” “PROTI”
Glasujete tako, da obkrožite besedo “za”, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “proti”, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Krajevna skupnost Martjanci.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Št. 1-6/99
Martjanci, dne 30. aprila 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Martjanci
Franc Kodila l. r.

AAA Zlata odličnost