Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1918. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško, stran 4507.

Na podlagi 25. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) ter na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na korespondenčni seji dne 30. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 3/98 in 9/98) se v IV. poglavju POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV na koncu dopolnjenega 12. člena dodajo nove alinee, in sicer:
– maksimalni tlorisni in višinski gabarit Zdraviliškega objekta v Zdravilišču Rimske Toplice se določijo po predhodni strokovni preverbi prostorskih možnosti v skladu s pogoji pristojne spomeniško-varstvene službe.
2. člen
Dopolni se V. poglavje – POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
V 15. členu se na koncu člena doda nova alinea, in sicer:
– za nadzidavo in dozidavo Zdraviliškega doma se koristijo začasno obstoječi komunalni priključki.
Z izgradnjo – revitalizacijo celotnega območja je obvezno izvesti priključke Zdraviliškega objekta na nov infrastrukturni sistem.
3. člen
Dopolni se VI. poglavje – DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV IN UREDITEV V PROSTORU
V 17. členu se na koncu dodajo nove alinee, in sicer:
– sočasno s pripravo za izvedbo gradnje Zdraviliškega doma mora investitor obvezno pridobiti za celotno območje revitalizacije podrobnejše prostorske ureditvene pogoje;
– parcialno reševanje s posameznimi ureditvami ni več možno;
– prometna ureditev za Zdraviliški dom bo začasna v obstoječem stanju; investitor mora obvezno pridobiti in izvesti rešitve celotnega prometnega urejanja območja revitalizacije pred pričetkom uporabe objekta;
– zaradi dozidave skladiščnega objekta Izbire v Rimskih Toplicah in za funkcionalno zaokrožitev celote je možna delna prestavitev javne ceste;
– na območju Rimskih Toplic (S2) se dopušča, na podlagi predhodnih strokovnih preverb, dopolnilna gradnja za stanovanjsko in poslovno dejavnost tudi v območju zelenih površin.
4. člen
V 19. členu se 6. alinea spremeni tako, da se glasi:
– v postopku preveritve prostorskih možnosti za gradnjo objektov za oskrbno, servisno in proizvodno ter zdraviliško, turistično in zdravstveno dejavnost morajo investitorji s predhodno oceno vplivov na okolje dokazati, da z nameravano gradnjo ne bodo prekomerno obremenjevali okolja.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-2/99-03-04
Laško, dne 3. maja 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost