Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1904. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci, stran 4492.

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter na podlagi 86. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Črenšovci na 5. seji dne 21. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci
1. člen
S tem odlokom se določa podrobnejši izračun in plačilo stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Črenšovci.
2. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki za naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto in
– druga javna infrastruktura, določena s tem odlokom.
3. člen
Komunalni prispevek pomeni plačilo sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, določeno v 2. členu tega odloka, mogoče priključke na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je za to treba povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja.
5. člen
Investitor iz prvega odstavka 4. člena je dolžan plačati komunalni prispevek glede na namen gradnje.
6. člen
A) Objekti in naprave individualne komunalne rabe so:
– vodovod,
– fekalna kanalizacija,
– telefonsko omrežje,
– CATV omrežje.
B) Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe so:
– cesta
– meteorna kanalizacija
– javna razsvetljava
– električno omrežje
C) Korekcijski faktor glede na namembnost objekta:
K1 = 1,0 za stanovanjske objekte,
K2 = 1,40 za počitniške objekte,
K3 = 1,25 za poslovne objekte
K4 = 0,90 za proizvodne objekte,
K5 = 0,70 za objete družbenih dejavnosti,
K6 = 0,70 za objekte deficitarnih dejavnosti
K7 = 0,50 za garaže in zaprte športne objekte ter bazene,
K8 = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte,
K9 = 0,20 za kmetijske pomožne gospodarske objekte ter odprte rekreacijske površine.
7. člen
Cena komunalnih priključkov, ki tvorijo komunalno opremljenost je določena s sklepom občinskega sveta za tekoče koledarsko leto.
8. člen
Komunalni prispevek po ceni iz 7. člena tega odloka se zaračunava za gradnjo v območjih, ki so s prostorskim planom Občine Črenšovci opredeljena kot zazidalno območje. Izven tega območja plača vsak investitor komunalne priključke po dejanskih stroških.
9. člen
Za investicije, ki so v teku je investitor dolžan v celoti plačati zapadle obveznosti v višini, ki so jo do datuma vložitve njegove vloge za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka poravnali tisti krajani, ki so že pristopili k sofinanciranju investicije, ki je v teku. Nadaljnje odplačevanje obveznosti mora investitor dokazati s predložitvijo ustreznega dokazila (pogodba o sofinanciranju investicije), potrjenega s strani krajevne skupnosti.
10. člen
Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter soglasij za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
11. člen
Pristojni občinski upravni organ izda na zahtevo investitorja in o določbah tega odloka odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva prejema odločbe pri županu Občine Črenšovci.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v naslednjih letih.
12. člen
Komunalni prispevek se ne plača za izgradnjo javne infrastrukture ter gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj.
13. člen
Občinska uprava lahko investitorja, ki je že namensko vlagal v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje predlaga za oprostitev plačila komunalnega prispevka, in sicer se investitor se oprosti plačila za neposredna vlaganja v določene objekte in komunalno infrastrukturo za katere predloži dokazila o plačilu oziroma ustrezno potrdilo krajevne skupnosti oziroma občine.
14. člen
Za gradnjo javnih objektov lahko župan ob soglasju Svetov KS investitorju zmanjša višino komunalnega prispevka ali pa ga v celoti oprosti plačila.
15. člen
Izhodiščna višina komunalnega prispevka in vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje, se valorizirajo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
16. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva in se vodijo na posebni postavki občinskega proračuna. Uporabljajo se za vlaganja v komunalno infrastrukturo na območju tiste KS za katero so bila vplačana.
Plan vlaganj v komunalno infrastrukturo posredujeta krajevni skupnosti v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu občine Črenšovci.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37/5-99
Črenšovci, dne 21. aprila 1999.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost