Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1876. Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-A), stran 4470.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-A)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 1999.
Št. 001-22-73/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH (ZBR-A)
1. člen
V zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) se za III. poglavjem z naslovom “OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAVODA“ doda novo III.a poglavje z naslovom “ZAGOTAVLJANJE OBVEZNIH REZERV NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV“ tako, da se za sedanjim 21. členom v novo poglavje doda nove člene 21.a, 21.b, 21.c in 21.č, ki se glasijo:
“21.a člen
Kot posebna gospodarska javna služba se zagotavlja oblikovanje obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za naslednje skupine proizvodov:
– motorni bencin, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi;
– dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi;
– kurilno olje.
Za izvajanje gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija ustanovi javni gospodarski zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način in pogoje za oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter vzdrževanje in upravljanje rezerv tako, da se do leta 2005 doseže količina rezerv, ki ustreza devetdesetdnevni povprečni porabi v preteklem letu.
Javni gospodarski zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov lahko sklepa pogodbe za skladiščenje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov z domačimi subjekti, s tujimi subjekti pa na podlagi predhodno sklenjenega meddržavnega sporazuma.
Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih, vrstah in količinah, ki jih za vsako koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za preskrbo, ob soglasju ministra, pristojnega za energetiko.
21.b člen
Oblikovanje in zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov se financira iz posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe, ki ga kot obvezno članarino plačujejo uporabniki (v nadaljnjem besedilu: članarina).
Uporabniki gospodarske javne službe so distributerji ter uvozniki, ki so v preteklem letu uvozili več kot 25 ton nafte in njenih derivatov iz prvega odstavka 21.a člena. Uporabniki so upravičeni, da se v primeru izdaje sklepa iz 9. člena tega zakona, oskrbujejo iz obveznih rezerv za namene nadaljnje prodaje oziroma lastno oskrbo.
Članarino plačujejo uporabniki gospodarske javne službe javnemu gospodarskemu zavodu za obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov. Ta sredstva so namenjena zagotavljanju rezervoarskih kapacitet in potrebnih količin nafte in naftnih derivatov.
Za razpolaganje s sredstvi iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 11., 12. in 13. člena, drugega odstavka 17. člena ter 18. in 19. člena tega zakona.
Osnova za obračun in plačilo članarine so prodane količine nafte in njenih derivatov.
Višino članarine in način obračunavanja za vsako naslednje koledarsko leto po posameznih proizvodih določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za preskrbo ob soglasju ministra, pristojnega za energetiko.
21.c člen
Osebe iz drugega odstavka 21.b člena morajo na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za preskrbo, posredovati podatke, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv.
21.č člen
Pravice in odgovornosti ustanovitelja javnega gospodarskega Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov izvršuje ustanovitelj.
Zavod upravlja upravni odbor, sestavljen iz šestih članov, imenovanih za štiriletni mandat.
Upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije.
Po enega člana upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za preskrbo in ministrstva, pristojnega za energetiko, dva člana na poziv ministrstva, pristojnega za preskrbo predlagajo uporabniki gospodarske javne službe, dva člana pa se na predlog ministrstva, pristojnega za preskrbo, imenujeta izmed neodvisnih strokovnjakov.
Za predsednika upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije enega izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za preskrbo.
Druge pravice in odgovornosti ustanovitelja izvršuje Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.“
2. člen
V 22. členu se dodata nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
“Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju gospodarske dejavnosti, če ne posreduje podatkov, zahtevanih po 21.c členu tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.“
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen
Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se ustanovi najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Sredstva za začetek dela Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se zagotovijo iz premoženja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Vlada Republike Slovenije v roku desetih dni po sprejemu ustanovitvenega akta imenuje upravni odbor Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, ki sprejme statut zavoda v roku šestdesetih dni.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-04/90-2/12
Ljubljana, dne 11. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost