Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1943. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1999, stran 4545.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98) ter 22. člena in 6. poglavja statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 1999
1. člen
Proračun Občine Sevnica sestavljata splošni in posebni del. Splošni del predstavlja bilanco prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, posebni del pa sestavljajo odhodki po uporabnikih in posameznih postavkah.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Sevnica za leto 1999 znašajo:
---------------------------------------------------------------------
              Bilanca               Račun
       prihodkov in odhodkov           financiranja
               v SIT               v SIT
---------------------------------------------------------------------
Prihodki       1.485,350.939
Odhodki        1.471,050.939            14,300.000
Presežek         14,300.000
Primanjkljaj                        14,300.000
---------------------------------------------------------------------
Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja in razporeditev odhodkov po uporabnikih in posameznih postavkah so sestavni del tega odloka.
3. člen
V rezerve proračuna Občine Sevnica se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo med vse porabnike v skladu z dinamiko prihodkov.
5. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Sevnica je odgovoren župan Občine Sevnica.
Župan sme, če pri financiranju nalog nastanejo nepričakovane težave, ali če se odloči za varnejšo ali bolj smotrno porabo sredstev zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja, začasno spremeniti namen in višino sredstev, ki so razporejena v posebnem delu proračuna.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Občinski svet občine Sevnica in predlagati ukrepe oziroma spremembe proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
7. člen
Župan odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno, katera morajo biti vrnjena do konca leta,
– najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more uravnovesiti izvrševanje proračuna, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
8. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Sevnica in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi preseženih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Do višine sprejetih postavk v finančnem načrtu, ki je sestavni del tega odloka, za odsvojitev nepremičnin ni potrebno pridobiti posebnega soglasja občinskega sveta.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40200-0001/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost