Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1925. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Loški Potok, stran 4523.

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96 in odločb US Uradni list RS, št. 9/94 in 24/96) in pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravic do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92), pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 31/96) ter 11. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 4. seji dne 8. 4. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Loški Potok
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji in merila ter postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem v Občini Loški Potok.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Upravičenci za pridobitev socialnih stanovanj so občani in družine z nižjimi dohodki, ki nimajo stanovanja ali nimajo ustreznega stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje tega pravilnika ter občani in družine oziroma mlade družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svojo stanovanjsko problematiko v podjetju – družbi oziroma tam, kjer so zaposleni in tudi ne pri starših in niso lastniki nepremičnin.
Upravičenci do pridobitve občinskega socialnega stanovanja v najem niso občani, ki so stanovanje odkupili po stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali in tudi ne občani, ki so prejeli odpravnino za izpraznjeno stanovanje po stanovanjskem zakonu.
3. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega problema oziroma je vrnil izpraznjeno ali zamenjal primerno stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja,
– da ima prosilec stalno prebivališče v občini, v kateri je zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja v najem,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da dejansko prebiva na naslovu, navedenem v vlogi.
4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo osebe določene v 6. členu stanovanjskega zakona.
III. POSEBNI POGOJI
5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogoji določenimi z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in si zaradi razlogov, na katere nimajo vpliva (da ni zaposlen po lastni krivdi) ne morejo zagotoviti mesečnega dohodka na družinskega člana do višine, ki znaša:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% povprečne plače,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% povprečne plače,
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% povprečne plače,
– za odrasle osebe 52% povprečne plače.
Odstotki iz prejšnjega odstavka se računajo od vsakokratne povprečne bruto plače v državi.
6. člen
Prosilci – upravičenci dokazujejo upravičenost do socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– s potrdilom o državljanstvu RS,
– s potrdilom o številu družinskih članov oziroma članov gospodinjstva in od kdaj stalno prebivajo na območju Občine Loški Potok,
– v primeru, da ima prosilec stalno bivališče v Občini Loški Potok, pa trenutno stanuje na drugem začasnem prebivališču, tudi potrdilo o začasnem bivanju,
– s potrdilom, o dohodku vseh članov gospodinjstva za tekoče razdobje zadnjega trimesečja ali pa tudi za krajše obdobje.
– s potrdilom o premoženjskem stanju oziroma dohodku od tega premoženja,
– s podatki o dosedanjih stanovanjskih razmerah – z odločbo o stopnji invalidnosti (invalidi oziroma delovno nesposobni občani),
– z izvidom zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, če je prosilec ali ožji družinski član bolan,
– mlade družine, z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen,
– s potrdilom o statusu žrtev vojnega nasilja.
V dohodek občana ali njegove družine štejejo vsi dohodki družine ali posameznika, dohodki od dela iz delovnega razmerja, honorarnega, popoldanskega, pogodbenega dela, vse oblike nadomestil osebnega dohodka, dohodki od opravljanja kmetijske dejavnosti, samostojne poklicne ali gospodarske dejavnosti, prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov, dohodki po predpisih o varstvu borcev, veteranov in invalidov, civilnih invalidov vojne ter žrtev vojnega nasilja, dohodki od premoženja in preživnine ter vsi drugi dohodki.
IV. STANOVANJSKI STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
7. člen
Do uveljavitve normativov in standardov iz 11. člena stanovanjskega zakona, se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem uporabljajo naslednji površinski normativi:
Glede na število družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjski problem, se upravičencu dodeli v najem socialno stanovanje naslednje površine:
-----------------------------------------------------------------------
Št. družinskih    Stanovanjska     Vrsta stanovanja
članov        površina
           s pom. stan.
           prostori
-----------------------------------------------------------------------
1          do 24 m2       soba ali garsonjera
2          do 30 m2       garsonjera ali enosobno stan.
3          do 55 m2       enosobno, enoinpolsobno
                     ali dvosobno stanovanje
4          do 65 m2       enoinpolsobno, dvosobno
                     ali dvoinpolsobno stanovanje
5 in več       do 70 m2       dvosobno, trisobno
članov                  ali večsobno stanovanje
-----------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča za 5 m2.
8. člen
Odstop navzgor od površinskih normativov, opredeljenih v prejšnjem členu je možen v primeru:
– če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgrajeno pred letom 1950, in sicer največ za 10 m2,
– če to zahtevajo družinske in socialno-zdravstvene razmere kot npr. tri generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno.
K odstopanju od površinskih normativov iz razlogov navedenih v drugi alinei, odloča občinska uprava, upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo.
9. člen
Od površinskih normativov iz 7. člena tega pravilnika se lahko pri dodeljevanju socialnih stanovanj odstopa navzdol v primeru, če se upravičenec, ki mu je tako stanovanje ponujeno, s tem strinja in poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
V. ZAMENJAVA STANOVANJ
10. člen
Zamenjava najemnih stanovanj se lahko odobri:
– ostarelim in bolnim občanom oziroma njihovim družinam iz zdravstvenih razlogov (predvsem zaradi naustreznega nadstropja, stopnic, ogrevanja ipd.),
– občanu in njegovi družini, ki živi v izredno težkih gmotnih razmerah, z namenom, da se jim omogoči pridobitev starejšega stanovanja z nižjo najemnino,
– občanom, ki imajo nadstandardno stanovanje, za manjše stanovanje.
11. člen
Zamenjava stanovanj je praviloma vezana na zamenjavo socialnih stanovanj, lahko pa se odobri tudi zamenjava z drugimi najemnimi stanovanji, katerih lastnik je podjetje – družba, ustanova ali druga pravna oseba, če je to v interesu občine iz prednostne liste ali drugih občanov, ki v stanovanju že stanujejo.
Soglasje k zamenjavi stanovanj izdaja lastnik stanovanja na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemnikov o zamenjavi stanovanj.
Dejanska zamenjava in podpis najemnih pogodb mora biti opravljena najkasneje v 60 dneh po izdaji soglasja lastnikov.
VI. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
12. člen
Občina glede na razpoložljiva stanovanja in občinski stanovanjski program, objavi preko lokalnih medijev javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
13. člen
Razpis, ki ga oblikuje komisija za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju: komisija) v skladu s tem pravilnikom, mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– število razpoložljivih socialnih stanovanj v občini,
– razpisni rok.
14. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanjstvu RS,
– potrdilo o stalnem bivališču, skupni delovni dobi in številu družinskih članov,
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemno pogodbo oziroma podnajemno pogodbo,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje motne in socialne zdravstvene razmere.
15. člen
Po preteku roka, v katerem morajo interesenti vložiti vloge, komisija za stanovanjske zadeve prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Uprava določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.
16. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj v najem.
V komisijo se imenuje za člane:
– delavca strokovne službe, ki je obenem poročevalec komisije,
– strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za socialno delo,
– delavca patronažne službe.
17. člen
Na podlagi tega pravilnika komisija ob ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni zapisnik o točkovanju. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije za ogled in prosilec.
18. člen
Uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem in ga javno objavi.
19. člen
Zoper uvrstitev na seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem ima udeleženec razpisa pravico ugovora, ki ga naslovi na župana občine v roku 8 dni po prejemu sklepa. Župan odloči o ugovoru najkasneje v 30 dneh od prejema pritožbe.
20. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev ali so vloge oddali po končanem razpisu se zavržejo.
21. člen
Seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem velja do novega razpisa in se v času njegove veljavnosti ne more spreminjati. Na vsak nov razpis je potrebno vložiti novo vlogo z novo zahtevano dokumentacijo.
VII. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
22. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem sprejme občinski svet občine.
Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena, uprava ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
23. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli v najemni pogodbi.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni.
Uprava preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja na dve leti.
24. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
VIII. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
25. člen
V primeru elementarne in podobne nesreče se prizadetim lahko socialno stanovanje odda v najem za določen čas, do odprave posledic nesreče, na podlagi odločitve občinskega sveta.
IX. ZAMENJAVE SOCIALNIH STANOVANJ
26. člen
Občina omogoča menjave socialnih stanovanj znotraj stanovanjskega fonda občine, upoštevaje spremenjene potrebe najemnikov stanovanj in njihove interese.
Sklep o dodelitvi stanovanj sprejme občinski svet občine.
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje, izda župan občine sklep, s katerim se ga uvrsti na zadnje mesto seznama upravičencev za oddajo socialnega stanovanja v najem.
X. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
27. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev stanovanj se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev uporablja osnove in merila, določena po tem pravilniku.
Merila služijo za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih in sestavo prednostnih list za posamezne kategorije upravičencev.
Seštevek vrednosti meril služi za razporeditev upravičencev v okviru posamezne kategorije upravičencev na posamezno prednostno listo.
28. člen
Merila, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem,
– socialne razmere,
– zdravstveno stanje,
– posebne okoliščine.
Pri enakem številu točk na podlagi meril ima prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja v najem po naslednjem vrstnem redu prosilec:
– ki ima daljši čas stalnega bivanja v Občini Loški Potok,
– ki ima večje število otrok,
– ki ima nižji dohodek na družinskega člana.
29. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjske razmere                  točke
a) prosilec stanovanja                    250
b) točkovanje stanovanjske površine glede na kategorije:
----------------------------------------------------------------
Prosilec   do 4 m2  5-8 m2  9-12 m2  13-16 m2  nad 16 m2
----------------------------------------------------------------
Podnajemnik
oziroma
brez najemne
pogodbe      220   190    160    130     100
Prosilec –
uporabnik,
ki stanuje
pri starših    190   160    130    100     70
Najemnik     160   130    100     70     40
Lastnik      130   100     70     40      –
----------------------------------------------------------------

c) mansardno stanovanje pod višino 1,30 m           20
d) kletno stanovanje
– standardna okna                       10
– majhna okna                         20
e) vlažno stanovanje do                    10
f) mračno – temno stanovanje do                10
g) stanovanje brez kuhinje                  20
h) stanovanje brez kopalnice                 20
i) stanovanje s souporabo kuhinje               10
j) stanovanje s souporabo sanitarij              20
k) stanovanje s souporabo sanitarij (sorodniki)        10
l) stanovanje s sanitarijami izven stanovanja         20
m) stanovanje z arhitektonskimi ovirami
 (če gre za invalida, ki je gibalno oviran)         20
n) stanovanje z vhodom neposredno
  v bivalne prostore                     10
o) stanovanje z nestandardno visokimi
  stropi (nad 3 m)                      10
2. Družinsko stanovanje
a) samski                           10
b) zakonca – partnerja brez otrok               20
c) roditelj z enim otrokom (za vsakega
  nadaljnjega otroka se prišteje 10 točk)          20
d) družina z enim otrokom                   30
e) družina z dvema otrokoma                  40
f) družina z družinskim članom
  v skupnem gospodinjstvu iz 6. člena
  stanovanjskega zakona50
3. Socialno stanje
  Vrednotijo se, če so nastopile najmanj eno leto pred
  objavo razpisa
a) v stanovanju živi več generacij (najmanj 2 družini)    10
b) mlada družina (šoloobvezni otroci)             20
c) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
  otrok (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)
  zaradi stanovanjskih razmer                40
d) samohranilec-ka, ki živi z mladoletnim otrokom       20
e) ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih
  stanovanjskih razmer                    30
f) status prosilca z družinskim članom,
  za katerega je po predpisih o zaposlovanju
  ocenjeno, da je nezaposljiv (odločba)           20
4. Zdravstveno stanje
a) potrdilo specialista, da ima obolenje
  trajne posledice                      30
b) duševno prizadete osebe in osebe
  nesposobne za delo (odločba)                30
5. Posebne okoliščine
a) dejansko – neprekinjeno stalno bivanje
  v Občini Loški Potok
– od rojstva                         100
– za vsako leto dejanskega stalnega bivanja
 nad 5 let v občini se točkuje po 5 točk,
 vendar največ 100 točk)                   -
b) doba čakanja na dodelitev stanovanja
– 1 leto                           10
– vsako nadaljnje leto po                   5
XI. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 360-01/99-1
Loški Potok, dne 9. aprila 1999.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost