Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1954. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Resnik, stran 4554.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Resnik na seji dne 17. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Resnik
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Resnik, ki vključuje naselji Resnik in Rogla.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
SIT
1. obnova šole v Resniku               100,000.000
2. obnova krajevnih cest               10,000.000
3. ureditev športnega igrišča             1,000.000
4. ureditev elektrike                 1,000.000
5. javna razsvetljava                 2,000.000
6. asfaltiranje ceste Skomarje–Resnik         25,000.000
7. popravilo ceste Vidmar–Filčenk           10,000.000
8. izgradnja ceste Spodnji Jereb–Brdnik        5,000.000
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je ocenjen na 154,000.000 tolarjev. S krajevnim samoprispevkom bo v petih letih zbrano 3,700.000 tolarjev. Za izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Zreče ter druga sredstva.
4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za obdobje petih let od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Resnik. Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Resnik,
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Resnik dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Resnik in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 13. junij 1999 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti na običajnem glasovalnem mestu.
9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Resnik številka: 50700-842-141-82149.
Nadzor nad zbiranjem porabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Resnik, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Resnik in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Resnik
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Resnik dne 20. junija 1999 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo 5 let od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– obnova šole v Resniku
– obnova krajevnih cest
– ureditev športnega igrišča
– ureditev elektrike
– javna razsvetljava
– asfaltiranje ceste Skomarje- Resnik
– popravilo ceste Vidmar-Filčenk
– izgradnja ceste Spodnji Jereb- Brdnik
GLASUJEM
»ZA«                          »PROTI«
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja, oziroma »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 14. 5. 1999.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-03-01/99
Resnik, dne 17. aprila 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Resnik
Ivan Kovše l. r.

AAA Zlata odličnost