Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1958. Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez, stran 4559.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odločba US) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o organizaciji in delovanju upravnih zvez
1. člen
Ta uredba določa organizacijo, pogoje in način delovanja upravnih zvez v Republiki Sloveniji.
2. člen
Upravne zveze so samostojno organizirane zveze, namenjene in prilagojene potrebam državnih organov, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo države, ter za zagotavljanje zvez sodelovanja med državnimi organi in Slovensko vojsko.
Upravne zveze se uporabljajo tudi za obveščanje organov lokalne samouprave ter po potrebi za delovanje službe za opazovanje in obveščanje.
3. člen
Delovanje upravnih zvez zagotavljajo enote za zveze s centri zvez, ki jih organizira Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Za strokovno vodenje, usposabljanje in delovanje upravnih zvez je odgovorna organizacijska enota ministrstva, pristojna za telekomunikacije.
4. člen
Organizacijo, kadrovsko in materialno formacijo enot za zveze določi minister za obrambo po načelih, ki veljajo za vojaške enote.
Poveljniki enot za zveze so za izvajanje svojih nalog odgovorni vodjem uprav za obrambo oziroma ministru za obrambo.
5. člen
Za zagotavljanje izvajanja priprav civilne obrambe in obrambnih ukrepov ter za prenos sporočil in informacij za redno dejavnost ministrstva, delujejo centri zvez v ministrstvu in upravah za obrambo v potrebnem obsegu že v miru.
6. člen
Center zvez praviloma sestavljajo naslednji elementi: radio center, radio-relejni center ali končna RR postaja, telefonsko-telegrafski center, center ali postaja kriptozaščite z ekspeditom centra zvez in kurirska postaja.
7. člen
Center zvez na podlagi ocene in strokovno tehničnih potreb organizira in vzdržuje HT, VHF in UHF radijske zveze, radiorelejne zveze, optične in žične telekomunikacijske povezave, telegrafske (teleprinterske) zveze, podatkovne zveze, kurirske zveze ter skrbi za osnovno tehnično vzdrževanje sredstev in opreme.
Center zvez mora biti organiziran tako, da lahko deluje v vseh razmerah in na različnih lokacijah. Na spremenjeni lokaciji se lahko postavi eden ali več pomožnih centrov zvez.
8. člen
Centri zvez v miru:
– prenašajo ukaze, odredbe, obvestila in druga sporočila v zvezi z ukrepi za pripravljenost, mobilizacijo ter drugimi obrambnimi ukrepi državnim organom, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo države,
– zagotavljajo izvajanje ukrepov kriptozaščite in protielektronske zaščite,
– opravljajo druge naloge, ki jih določita vlada in minister za obrambo.
9. člen
Center zvez ministrstva zagotavlja upravne zveze s centri zvez uprav za obrambo.
Centri zvez uprav za obrambo zagotavljajo upravne zveze z izpostavami za obrambo in upravnimi enotami.
Centri zvez v izpostavah za obrambo zagotavljajo upravne zveze z organi lokalne samouprave in z gospodarskimi družbami in zavodi, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo.
Centri zvez zagotavljajo tudi zveze sodelovanja s pristojnimi poveljstvi, enotami in zavodi Slovenske vojske.
10. člen
V miru se za potrebe upravnih zvez uporablja javni sistem zvez, direktne zveze po obhodnih poteh ter telekomunikacijski in informacijski sistem zvez ministrstva.
V izrednem stanju in v vojni se za potrebe upravnih zvez prednostno uporabljajo zveze, ki jih organizirajo enote za zveze. Za potrebe upravnih zvez kot prednostnega uporabnika se lahko uporabijo tudi načrtovane osnovne in rezervne zmogljivosti javnih in zaprtih telekomunikacijskih omrežij, razen zvez Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske vojske in zvez za potrebe zaščite in reševanja.
11. člen
V sistemu upravnih zvez imajo prednost uporabe pri prenašanju nujnih sporočil, ukazov in signalov za nevarnost državni organi, pristojni za vodenje obrambe.
Seznam uporabnikov se določi v načrtu upravnih zvez ministrstva.
12. člen
Ministrstvo opravlja na področju upravnih zvez zlasti naslednje naloge:
– zagotavlja delovanje upravnih zvez v miru,
– proučuje in načrtuje organizacijo upravnih zvez in jo usklajuje z drugimi imetniki sistemov zvez,
– načrtuje in izvaja strokovno usposabljanje kadrov,
– načrtuje in zagotavlja kadrovsko in materialno-tehnično popolnitev enot za zveze,
– izdeluje načrte uporabe upravnih zvez v miru, izrednem stanju in v vojni,
– načrtuje, organizira in izvaja vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev zvez in opreme.
13. člen
V enote za zveze se razporejajo vojaški obvezniki, ki imajo ustrezno strokovno tehnično znanje, psihofizične lastnosti in izpolnjujejo merila in pogoje za delo na področju obrambe.
Delavci ministrstva, ki v miru opravljajo naloge s področja upravnih zvez, se razporejajo na ustrezne tovrstne dolžnosti tudi v vojni.
14. člen
Opremljanje in oskrbo enot za zveze, vključno z materialno-tehničnimi sredstvi, orožjem in intendantsko opremo, zagotavlja organizacijska enota ministrstva, pristojna za telekomunikacije.
Pripadniki enot za zveze imajo uniforme, ki so enake osnovni bojni uniformi, predpisani za vojaške osebe, na desnem rokavu uniforme pa nosijo oznako pripadnosti enotam za zveze.
15. člen
Varovanje posameznih elementov upravnih zvez, ljudi, dokumentov in sredstev se zagotavlja s fizičnim in tehničnim varovanjem. Pripadniki enot za zveze so lahko oboroženi samo z osebnim pehotnim orožjem.
16. člen
Zavarovanje prometa prek vseh vrst sredstev zvez se zagotavlja s spoštovanjem prometnih pravil in navodil, izvajanjem ukrepov protielektronske zaščite in z uporabo tehničnih sredstev, ki omogočajo zaščiten prenos sporočil.
Radijska sredstva zvez se uporabljajo samo v primeru, če ni možno uporabiti drugih vrst zvez.
17. člen
Organizacija in delovanje upravnih zvez se uskladi s to uredbo v treh mesecih od njene uveljavitve.
18. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 16/90).
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 823-02/99-1
Ljubljana, dne 13. maja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost