Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1794. Ukaz o povišanju v čin generala Slovenske vojske

BANKA SLOVENIJE

1795. Sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
1796. Sklep o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1872. Sklep o 12. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

OBČINE

Braslovče

1797. Statut Občine Braslovče
1798. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
1799. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
1800. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Dobrepolje

1801. Statut Občine Dobrepolje
1802. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1998

Dolenjske Toplice

1803. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za zgodovinsko jedro Dolenjskih Toplic
1804. Program priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in ureditvenih pogojev
1805. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 1999
1806. Sklep o soglasju Občine Dolenjske Toplice, da Mestna občina Novo mesto proda del zemljišča
1807. Sklep o soglasju Občine Dolenjske Toplice, da Mestna občina Novo mesto gospodari z zemljišči

Idrija

1808. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 1998
1809. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta I2 - Rotomatika v Sp. Idriji
1810. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990
1811. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1812. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kidričevo

1813. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1998
1814. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1999
1815. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi komisije za šport in rekreacijo
1816. Sklep o imenovanju komisije za informiranje

Komenda

1817. Statut Občine Komenda
1818. Poslovnik Občinskega sveta občine Komenda
1819. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1820. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Komenda
1821. Sklep o imenovanju odbora za šolstvo Občinskega sveta občine Komenda
1822. Sklep o imenovanju odbora za kmetijstvo Občinskega sveta občine Komenda
1823. Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance Občinskega sveta občine Komenda
1824. Sklep o imenovanju odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja Občinskega sveta občine Komenda
1825. Sklep o imenovanju odbora za kulturo in šport Občinskega sveta občine Komenda
1826. Sklep o imenovanju odbora za drobno gospodarstvo in turizem Občinskega sveta občine Komenda

Loški Potok

1827. Statut Občine Loški Potok
1828. Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok

Medvode

1829. Poročilo Občinske volilne komisije občine Medvode o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o razdelitvi KS Medvode - Center, dne 18. 4. 1999
1830. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Medvode

Moravske Toplice

1831. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice

Murska Sobota

1832. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1999
1833. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

1834. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega 1997, programska zasnova za lokacijski načrt Nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu
1835. Program priprave lokacijskega načrta nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu
1836. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Novo mesto
1837. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Cikava - zgornji del
1838. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za Severno obvoznico Novega mesta
1839. Sklep o povišanju cen vzgojno-varstvenih storitev v vrtcih Mestne občine Novo mesto

Pivka

1840. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 1998
1841. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Pivka
1842. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1843. Sprememba sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka v letu 1999
1844. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1845. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Podčetrtek

1846. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1998
1847. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek
1848. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Postojna

1849. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Radeče

1850. Statut Občine Radeče

Semič

1851. Statut Občine Semič
1852. Poslovnik Občinskega sveta občine Semič
1853. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 1999
1854. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Šentjernej

1855. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje občine Šentjernej (programska zasnova za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta kamnolom Cerov Log)
1856. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta kamnolom Cerov Log
1857. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej
1858. Sklep o določitvi največje osne obremenitve

Šentjur pri Celju

1859. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dramlje
1860. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur
1861. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hruševec
1862. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Blaža Kocena Ponikva
1863. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Slivnica pri Celju
1864. Odlok o spremembi odloka o ZN industrijske cone Šentjur

Škocjan

1865. Statut Občine Škocjan

Veržej

1866. Statut Občine Veržej
1867. Poslovnik Občinskega sveta občine Veržej

Žalec

1868. Statut Občine Žalec
1869. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1998
1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Žalec
1871. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti