Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1864. Odlok o spremembi odloka o ZN industrijske cone Šentjur, stran 4405.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 29. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ZN industrijske cone Šentjur
1. člen
Sprejme se sprememba zazidalnega načrta industrijske cone – severni del, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, pod številko projekta 1485/98-ZN-P in katerega sestavni del je njegova vsebina:
A) Splošno
B) Tekstualni del
C) Grafični del
List št. 1      Širši prikaz območja ZN            M 1:5000
List št. 2a     Izris iz ZN – zazidalna situacija       M 1:1000
List št. 2b     Izris iz ZN – komunalni vodi         M 1:1000
List št. 2c     Izris iz ZN – prometna ureditev        M 1:1000
List št. 2d     Izris iz ZN – zasaditev            M 1:1000
List št. 3      Obstoječe stanje                M 1:500
List št. 4      Arhitektonska zazidalna situacija       M 1:500
List št. 5      Kotirana situacija               M 1:500
List št. 6      Komunalni vodi                 M 1:500
List št. 7      Zasaditvena situacija             M 1:500
List št. 8      Funkcionalno zemljišče             M 1:500
2. člen
Meja spremembe zazidalnega načrta za industrijsko cono – severni del, poteka na severnem in vzhodnem koncu po desnem robu bivše regionalne ceste Šentjur–Rogaška Slatina ob parcelnih mejah številka 822/8, 822/7 in 822/25, na skrajnem vzhodnem robu ob parceli 822/51 se meja obrne proti jugu in poteka ob robu povezovalne ceste ob parcelni meji 822/1. Na njenem južnem delu se obrne nazaj proti zahodu po vsem južnem robu 821/1, kjer zavije proti severu nazaj k parceli 822/8, do ceste na severu.
3. člen
Namen spremembe zazidalnega načrta je omogočanje umestitve storitvenih, drobnoobrtnih in centralnih dejavnosti ter stanovanj s pripadajočimi manipulativnimi površinami.
Zazidalna situacija in oblikovanje objekta/objektov ter priključitev na komunalno infrastrukturo so razvidni iz načrtov projekta iz 1. člena tega odloka.
4. člen
Mogoča je razdelitev objekta med več investitorjev znotraj podanih gabaritov objekta z obveznim upoštevanjem gradbenih linij, podanih v grafičnih prilogah projekta iz 1. člena tega odloka.
Uporaba funkcionalnega zemljišča (dvorišče, parkirišča) se določi sorazmerno na lastniški delež investitorja.
5. člen
Sprememba zazidalnega načrta je narejena za znanega investitorja Miho Salobirja, Prožinska vas 56, Štore.
Kolikor znani investitor odstopi od nakupa stavbnega zemljišča pod pogoji in roki, ki jih določa odlok o oddaji stavbnih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 24/87 in 28/88), se bo zemljišče oddalo z javnim razpisom.
6. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur-severni del za območje navedeno v 2. členu tega odloka.
7. člen
Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih organov in organizacij, ki so izdale soglasje k spremembi ZN. Ti pogoji morajo biti realizirani v izvedbenih projektih.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-10/99-100
Šentjur pri Celju, dne 29. marca 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost