Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1832. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1999, stran 4344.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98 in 74/98) in 103. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999 (v nadaljevanju: proračun mestne občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s premoženjem.
2. člen
Proračun mestne občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja terjatev in naložb in račun financiranja proračuna. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem mestne občine in načrtovanimi odhodki.
V bilanco prihodkov in odhodkov proračuna so vključeni tudi prihodki in odhodki ožjih delov občine (KS, MČ) in stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota.
3. člen
Prihodki proračuna mestne občine za leto 1999 se določajo v višini 2.725,428.000 SIT in se razporedijo za:
SIT
– tekoče odhodke                     1.562,289.000
– investicijske odhodke                 1.132,237.000
– sredstva rezerv                      30,902.000
Prihodki in odhodki proračuna za leto 1999 izhajajo iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in iz povečanja sredstev na računih in so sestavni del proračuna mestne občine.
---------------------------------------------------------------------------
                                    SIT
---------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                     2.469,837.000
II. Skupaj odhodki                      2.701,428.000
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)              -231,591.000
---------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev     2,000.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       14,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit. deležev    -12,000.000
---------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII.Zadolževanje računa                    242,000.000
IX. Odplačilo dolga                       10,000.000
X.  Neto zadolževanje                     +232,000.000
---------------------------------------------------------------------------
XI. Povečanje sredstev na računih               +11,591.000
---------------------------------------------------------------------------
Račun financiranja za leto 1999 izkazuje neto zadolžitev v višini 232,000.000 SIT. Skupna zadolžitev mestne občine v letu 1999 pa bo znašala 349,000.000 SIT.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v tem proračunu.
5. člen
Sredstva proračuna mestne občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom mestnega sveta oziroma če v pogodbi med mestno občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna mestne občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se mestni upravi mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna mestne občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu mestne občine predložiti finančne načrte za leto 2000 do 30. oktobra 1999, ter zaključne račune za leto 1999 do 10. marca 2000.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezerve mestne občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom mestne občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna mestne občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča mestni svet.
17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme mestni svet.
18. člen
Krajevna skupnost, na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev občinske ceste, mora iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena tudi do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in pomembnejših vaških cestah (skozi naselja), kolikor zagotovi svoj delež sredstev v višini 50% predračunske vrednosti investicije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških asfaltnih cest se sofinancira v višini 50% predračunske vrednosti investicije s strani krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% od predračunske vrednosti investicije. Za primarno vodovodno omrežje pa delež krajevne skupnosti oziroma mestne četrti znaša 200 DEM v tolarski protivrednosti po posameznem priključku, za večje uporabnike pa proporcionalno glede na povprečno uporabo posameznega individualnega priključka.
Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
Pri ugotovitvi nepravilnega trošenja sredstev je potrebno obvestiti mestni svet.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Finančna računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se tudi za leto 1999 vodijo v okviru oddelka za proračun in finance mestne občine.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 40302-2/99
Murska Sobota, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost