Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1796. Sklep o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 4246.

Na podlagi 44. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1
Banka Slovenije določi najmanjši znesek deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini ali na določenih računih v državi za vsako banko posebej, ter hkrati določi rok za uskladitev s tako določenim zneskom.
2
Banke smejo najmanjše zneske deviz, določene v prvi točki tega sklepa, ter s tem sklepom predpisano naložbo v blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju v tekočem mesecu zmanjšati za neto padec deviznega varčevanja domačih fizičnih oseb v tekočem in preteklem mesecu, vendar le, če padec presega 5%. Tako zmanjšani najmanjši znesek deviz ne sme biti manjši od 100 mio SIT.
3
V primeru, da banka ne dosega določenega zneska in ta razlika ne znaša več kot 5% določene obveznosti, mora banka za vsak dan neizpolnjevanja določenega zneska plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti. Plačilo obresti opravi banka naslednji dan po dnevu poročanja. Pri preračunu se upošteva srednji tečaj Banke Slovenije.
4
Pri izpolnjevanju najmanjšega določenega zneska deviz se dnevno upošteva:
– stanja na tekočih računih pri tujih bankah v tujem denarju, zmanjšana za obveznosti do tujih bank iz naslova stanj na tekočih računih v tujem denarju,
– kratkoročno vezane vloge v tujem denarju pri tujih bankah in mednarodnih finančnih organizacijah, zmanjšane za prejete vloge (depozite) v tujem denarju od tujih bank in finančnih organizacij,
– blagajniški zapisi Banke Slovenije v tujem denarju v portfelju banke, vpisani z rokom dospelosti na 120 dni ali manj,
– stanje gotovine v tuji valuti,
– terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti, zmanjšane za obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti,
– čeki, nominirani v tujem denarju v portfelju banke,
– naložbe v tuje dolžniške vrednostne papirje, katerih bonitetna ocena oziroma dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja je najmanj BBB-(Fitch-IBCA ali Standard&Poor’s) ali vsaj Baa3 (Moody’s), v svojem imenu in za svoj račun ter s katerimi upravljajo banke same ali so jih prepustile v upravljanje drugi domači ali tuji banki ali finančni organizaciji,
– kratkoročne terjatve do Banke Slovenije v tujem denarju,
– kratkoročne terjatve do domačih bank v tujem denarju, zmanjšane za kratkoročne obveznosti do domačih bank v tujem denarju in
– kratkoročne terjatve do tujih bank v tujem denarju, zmanjšane za kratkoročne obveznosti do tujih bank in tujih finančnih organizacij v tujem denarju.
Naložbe pooblaščenih bank v blagajniške zapise Banke Slovenije iz tretje alinee prejšnjega odstavka morajo dosegati najmanj 60% predpisanega najmanjšega zneska deviz določenega s 1. točko sklepa.
5
Naložbe, s katerimi pooblaščene banke izpolnjujejo najmanjši določeni znesek deviz, ne smejo biti obremenjene s kakršnokoli zastavno pravico tretje osebe ali kakršnokoli odstopno izjavo v korist tretje osebe.
6
Za potrebe izvajanja tega sklepa lahko guverner Banke Slovenije predpiše navodilo.
7
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št 73/95, 30/96, 34/96, 5/97, 29/97, 79/97, 87/97, 90/98 in 19/99), na tej podlagi izdano navodilo pa velja do izdaje novega.
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. maja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost