Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1833. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 4345.

Na podlagi 9. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), 28. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in promet z blagom ter opravljanje trgovinske dejavnosti in storitev na javnih in drugih površinah v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Določbe tega odloka se uporabljajo za prodajo blaga:
– na tržnih prostorih na območju Mestne občine Murska Sobota,
– sejmih, ki so v mestu Murska Sobota vsak prvi ponedeljek v mesecu, oktobra – Terezin sejem, decembra – Miklavžev sejem in
– ob drugih priložnostih sejmih, prireditvah, shodih in podobno na območju Mestne občine Murska Sobota.
Pogoji za prodajo so enaki za vse prodajalce ob upoštevanju splošnih predpisov.
3. člen
Za prodajo blaga zunaj prodajaln, ki se lahko opravlja na tržnici in javnih ter drugih površinah se šteje prodaja na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in potujoča prodajalna.
II. TRŽNI PROSTOR
4. člen
Tržnica je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, kjer se trguje z blagom (predvsem kmetijsko in drugo blago).
Promet s pridelki, izdelki in vsem drugim blagom je na tržnici prost. Opravlja se po določilih tržnega reda ter v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Za upravljanje s tržnim prostorom, ki je namenjen prodaji blaga, se določi upravljavca prostora v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95).
6. člen
Upravljavec tržnice je upravičen in dolžan:
– določiti blago, seznam blaga in lokacije za prodajo na tržnici,
– skrbeti, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
– skrbeti za red, snago, odstranjevanje odpadkov in zunanji videz tržnice,
– skrbeti za zadovoljiv obseg opreme na tržnici in za njeno vzdrževanje,
– sklepati pogodbe s koristniki tržnih površin in tržne opreme,
– zaračunavati in pobirati pristojbine za uporabo tržnih površin ter tržne opreme in za druge usluge, ki so vezane na tržno poslovanje,
– skupno z drugimi organi skrbeti za javni red in mir ter dobre odnose med uporabniki tržnice,
– sodelovati s kmetijskimi proizvajalci, podjetji in zasebniki, zaradi boljše založenosti tržnice, njene organiziranosti in poslovanja,
– izločiti iz prodaje tisto blago, katerega prodaja na tržnici ni dovoljena,
– organizirati in oblikovati sejme tako, da bodo usklajeni s potrebami porabnikov, ožje in širše okolice ter tradicijo in zahtevami turizma,
– spremljati založenost, promet in cene na tržnici ter obveščati o tem pristojne organe,
– določiti obratovalni čas tržnice in ga izobesiti skupaj s tržnim redom.
Tržni red določi upravljavec tržnice s soglasjem župana Mestne občine Murska Sobota.
7. člen
Upravljavec tržnice mora določiti nadzornika tržnice, ki skrbi za izvajanje tržnega reda, drugih predpisov, ki zadevajo poslovanje tržnice in druge naloge, ki so vezane na organizacijo in obratovanje tržnice.
Kmetovalci in drugi posamezniki si morajo za trgovanje s svojim blagom pridobiti potrdilo o lastni proizvodnji od pristojnega občinskega upravnega organa, ki velja eno leto.
III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Poleg tržnic se za prodajni prostor uporabljajo tudi druge javne površine in druge površine, kjer ni posebej urejenega tržnega prostora. S temi površinami v času prodaje upravlja izvajalec gospodarske javne službe, pravna ali fizična oseba, ki jo pooblasti mestni svet mestne občine, oziroma svet krajevne skupnosti.
V krajevni skupnosti za upravljanje z javno površino ob priložnostnih sejmih, prireditvah, shodih in podobno določi upravljavca svet krajevne skupnosti.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje prodaja na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in potujoča prodajalna.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln si je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za vrsto blaga, ki se bo prodajala in za mesto (lokacijo), kjer se bo prodaja vršila, za prodajo živil pa še odločbo za prodajo živil izven poslovnih prostorov, ki jo izda pristojni organ upravne enote.
IV. PRISTOJBINE
9. člen
Za uporabo prostora na tržnici, v času sejmov, priložnostnih sejmov, prireditev, shodov in podobno se plačujejo pristojbine.
Upravljavec tržničnega prostora zaračunava prodajalcem pristojbine za uporabo prostora in druge storitve po ceniku, ki ga potrdi na predlog upravljavca župan mestne občine. Pristojbine so:
– tržnina za stalna in občasna prodajna mesta,
– najemnine za prostor, na katerem prodajalci imajo svoja prodajna mesta,
– stroški za uporabo vode, elektrike in drugo,
– rezervacije prodajnih mest,
– stroški prevoza, odvoza in drugih komunalnih storitev,
– stroški skladiščenja v hladilnici ali v skladišču.
Upravljavec drugih javnih površin zaračunava pristojbino za uporabo javne površine v skladu z veljavnim odlokom o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota.
10. člen
Stalni prodajalci na tržnici plačujejo svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe, občasni prodajalci pa tržnino dnevno pooblaščeni osebi upravljavca.
Prodajalec je dolžan imeti potrdilo o plačilu tržnine do odhoda s prodajnega mesta in ga pokazati na zahtevo, upravljavčevi pooblaščeni osebi.
Uporabniki drugih javnih površin si morajo pred pričetkom prodaje pridobiti potrdilo o poravnanih obveznostih, ki sledijo iz veljavnega odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
11. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi in komunalni nadzorni organ občine, ter upravljavec tržnice.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila 3., 7., 9. alinee 6. člena, določila drugega odstavka 7. člena, določila tretjega odstavka 8. člena in določila 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če krši določila 3., 7., 9. alinee 6. člena, določila drugega odstavka 7. člena, določila tretjega odstavka 8. člena in določila 10. člena tega odloka, pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti pa z denarno kaznijo 30.000 SIT.
Kazen izreče pooblaščena oseba upravljavca tržnice, razen za javne površine, kjer kazen izreče komunalni nadzorni organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Podrobnejša določila o poslovanju tržnic sprejme upravljavec z aktom o tržnem redu na tržnicah v Murski Soboti v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
14. člen
Za izvajanje tržnega reda na tržnicah in za vzdrževanje reda na sejmih, priložnostnih sejmih, prireditvah, shodih in podobno je odgovoren upravljavec s svojimi delavci.
15. člen
Upravljavec tržnic mora izobesiti akt o tržnem redu na tržnicah v Murski Soboti na vidnem mestu tržnice z dnem veljavnosti akta.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o tržnem redu na tržnici v Murski Soboti (Ur. objave št. 21/84, 15/87 in 19/90).
Do uveljavitve akta o tržnem redu na tržnicah v Murski Soboti se uporabljajo določila prejšnjega odloka o tržnem redu, kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 330-03-1/99
Murska Sobota, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost