Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1835. Program priprave lokacijskega načrta nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu, stran 4348.

Občinski svet mestne občine Novo mesto je na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) na 4. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu
1. člen
Splošni podatki o pripravi lokacijskega načrta
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave lokacijskega načrta
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je nova cestna povezava (del regionalne ceste R 3 – 664 Gaber – Uršna sela – Novo mesto) v dolžini 480 m, in sicer od Šmihelskega mostu v Novem mestu do križišča z Westrovo ulico predvidena po izgradnji novega Šmihelskega mostu.
Ta je zgrajen pred desetimi leti ter je sedaj čas za razbremenitev bolnišničnega kompleksa in gosto naseljenega območja Šmihela.
Trasa novega dela ceste naj bi potekala od obstoječega križišča pri Šmihelskem mostu v večjem delu ob obstoječi trasi železniške proge Novo mesto–Metlika. Na trasi je predvidenih nekaj objektov za rušitev.
Idejni projekt starejšega datuma je izdelal Dolenjski projektivni biro. Potrebna bo njegova obnova glede na novo stanje v naravi. Tak idejni projekt bo podlaga za izdelavo programske zasnove za lokacijski načrt in lokacijskega načrta.
2. Splošni podatki o predlagani ureditvi
V letu 1998 je obravnavana cesta prekategorizirana iz lokalne v regionalno ter se postopek njene rekonstrukcije skozi Novo mesto vodi v tesni povezavi z Direkcijo RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze. Ker gre na obravnavanem delu za mestno vpadnico, bo novi del trase tako tudi projektiran (z odstavnimi pasovi in ostalimi sodobnimi elementi) na območju, kjer bo prostor to omogočal.
Sedanja trasa Šmihelske ceste v Novem mestu je v odnosu na novi most, pa tudi drugače, popolnoma neprimerna kot mestna vpadnica in regionalna cesta.
Posegi ne bodo zahtevali posegov na kmetijskih zemljiščih, oziroma glede tega ne bo potrebna sprememba v družbenem planu Mestne občine Novo mesto.
2. člen
Priprava lokacijskega načrta
1. Obseg priprave lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Vzporedno z izdelavo lokacijskega načrta bo potekal postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto v delu kot bo opredeljeno v osnutku lokacijskega načrta.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
1. Srednjeročni družbeni plan občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97)
2. Lokacijska dokumentacija za izgradnjo Šmihelskega mostu skupaj z idejnim projektom Dolenjskega projektivnega biroja
3. Program priprave za ureditveni načrt širšega bolnišničnega kompleksa (v pripravi)
4. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, popravek 65/97 in 40/98)
5. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92)
3. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik lokacijskega načrta je:
Direkcija RS za ceste
Investitor lokacijskega načrta je:
Direkcija RS za ceste
Investitor posega v prostor je:
Direkcija Republike Slovenije za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze
Izdelovalec lokacijskega načrta:
Izdelovalec lokacijskega načrta bo izbran na osnovi javnega natečaja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta:
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave lokacijskega načrta podati predhodne pogoje in mnenja za njegovo pripravo:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
2. JP Komunala Novo mesto,
3 JP Elektro PE Novo mesto,
4. Telekom Slovenije PE Novo mesto,
5. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
7. Krajevna skupnost Drska,
8. Direkcija RS za ceste,
9. Slovenke železnice,
10. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podal pogojev, se bo v skladu z 45.a členom in 35. členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev, oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
Organi in organizacije, ki morajo, v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje brez pogojev k predlogu lokacijskega načrta:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
2. Krajevna skupnost Šmihel,
3. JP Komunala Novo mesto,
4. JP Elektro, PE Novo mesto,
5. Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
6. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
7. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
8. Krajevna skupnost Drska,
9. Direkcija RS za ceste,
10. Slovenske železnice,
11. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
5. Izdelava osnutka lokacijskega načrta.
V postopku priprave lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Izdelovalec lokacijskega načrta bo ocenil ali je bilo vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura, varstvo okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan osnutek lokacijskega načrta. Pred začetkom izdelave lokacijskega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v točki 4. tega programa.
Osnutek lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati:
a) tekstualni del:
– splošni podatki o lokacijskega načrta, o izdelovalcu lokacijskega načrta,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin lokacijskega načrta,
– opis prostora in pogoji za realizacijo planskih odločitev,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z obrazložitvijo,
– načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje objektov in cest,
– odstopanja od določil lokacijskega načrta,
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega okolja,
– koordinate predvidene ekspropriacije ceste,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev;
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– publikacijska karta s prikazom območja lokacijskega načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo namensko rabo prostora,
– ureditvena situacija lokacijskega načrta M 1:1000 (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– objekti predvideni za odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditve in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb,
– situacija križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile cest;
c) osnutek odloka o lokacijskega načrta
– meje, oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje,
– drugi pogoji ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta.
6. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Vzporedno z izdelavo osnutka lokacijskega načrta se mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo opredeljen v osnutku lokacijskega načrta.
8. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi da je osnutek pripravljen po vsebini iz 5. točke tega programa ter da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega programa (pogoji, mnenja itd.), sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadetih KS na krajevno običajen način.
9. Terminski plan
S pripravo posebnih strokovnih podlag za lokacijskega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek lokacijskega načrta se dostavi Občinskemu svetu mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem lokacijskega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklepa o javni razgrnitvi se objavita v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežih krajevnih skupnosti Šmihel in Drska za 30 dni po dnevu objave sklepa o Javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javni razpravi se izvedeta na sedežih krajevnih skupnosti Drska in Šmihel.
Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto v času javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.
Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Po obravnavi osnutka na občinskem svetu, župan poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem.
3. člen
Sprejemanje lokacijskega načrta
1. Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta
V skladu z 37. in 38. členom ZUNDPP Mestna občina Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov v prizadetih KS in sedežu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet mestne občine Novo mesto mora v času javne razgrnitve LN, oziroma pred njo obravnavati osnutek LN in se seznaniti z vsemi do tedaj danimi stališči, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve osnutka dokumenta.
2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi
Do vseh pripomb in predlogov razvrščenih v tiste, ki se nanašajo na osnutek lokacijskega načrta in tiste, ki se nanašajo na osnutek spremembe plana (znotraj tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklope) zavzame župan (v sodelovanju z Odborom za okolje in prostor) stališča. Predhodno župan, oziroma strokovna služba zbere strokovna stališča do pripomb strokovnih služb. Tako pridobljena stališča do pripomb župan posreduje izdelovalcu s LN.
3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga lokacijskega načrta
Izdelovalec LN sprejeta stališča župana do pripomb iz javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek LN v 60 dneh od prejetja pripomb.
Na tako dopolnjen osnutek LN izvajalec pridobi soglasja brez pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se smatra, da se strinjamo.
Predlog lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora vsebovati poleg sestavin iz točke 6:
a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje LN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij (5. točka tega programa),
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni načrt.
4. Predlog odloka o lokacijskem načrtu
Odlok o lokacijskem načrtu mora biti oblikovan v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,
– drugi pogoji ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznost investitorja pri izvajanju lokacijskega načrta.
5. Sprejetje odloka o lokacijskega načrta
Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejme lokacijski načrt nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.
4. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-6/99-19
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost