Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1814. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1999, stran 4286.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 26. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kidričevo za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Kidričevo za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotovijo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Kidričevo.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999 znašajo 450,010.500 SIT.
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 1998 je 138,119.133 SIT.
3. člen
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1999 se izplača 0,5% v obvezne rezerve Občine Kidričevo.
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere se v proračunu niso zagotovila sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo določeno vrednost, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabljajo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
11. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-99-3-25
Kidričevo, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
          PRORAČUN OBČINE KIDRIČEVO

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     v SIT

70   DAVČNI PRIHODKI                       233,426.000

700  Davki na dohodek in dobiček                 170,743.000

703  Davki na premoženje                      43,807.000

704  Domači davki na blago in storitve               18,876.000

71   NEDAVČNI PRIHODKI                       51,133.000

710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         11,337.000

711  Takse in pristojbine                     29,600.000

712  Denarne kazni                          103.000

713  Prihodki od prodaje blaga in storitev               93.000

714  Drugi nedavčni prihodki                    10,000.000

72   KAPITALSKI PRIHODKI                       250.000

720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              250.000

74   TRANSFERNI PRIHODKI                     165,201.500

740  Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij   165,201.500

I.   SKUPAJ PRIHODKI                       450,010.500

40   TEKOČI ODHODKI                        108,582.633

400  Plače in drugi izdatki zaposlenim               29,515.200

401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost           4,050.700

402  Izdatki za blago in storitve                 69,040.000

403  Plačila domačih obresti                        0

404  Plačila obresti v tujino                        0

409  Sredstva izločena v rezerve                  5,976.733

41   TEKOČI TRANSFERI                       190,897.000

410  Subvencije                          15,350.000

411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom           24,345.000

412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       28,600.000

413  Drugi tekoči domači transferi                122,602.000

414  Tekoči transferi v tujino                       0

42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    250,000.000

420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev              250,000.000

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    32,650.000

430  Investicijski transferi                    32,650.000

II.  SKUPAJ ODHODKI                        582,129.633

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK                    -132,119.133

    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         6,000.000

440  Kreditiranje gospodarstva                   6,000.000

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA                  -6,000.000

VII.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)               -138,119.133C)   RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE                              0

IX.  ODPLAČILA DOLGA                            0

X.   NETO ZADOLŽEVANJE                           0

XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV

    NA RAČUNIH (STANJE SREDSTEV

    NA RAČUNIH 31.12.)                      138,119.133AAA Zlata odličnost