Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1853. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 1999, stran 4395.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95, 35/96 in 80/98) je Občinski svet občine Semič na 4. seji dne 28. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Semič za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Semič za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Semič.
2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                    365,222.000 SIT
– odhodki                    367,922.000 SIT
– primanjkljaj                   2,700.000 SIT
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki                     2,700.000 SIT
– odhodki                           /
– presežek                     2,700.000 SIT
c) Račun financiranja
– prihodki                           /
– odhodki                     10,200.000 SIT
– primanjkljaj                  10,200.000 SIT
– zmanjšanje sredstev
 na računih                   10,200.000 SIT.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in posebnem delu proračuna in so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad se nameni razlika do 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto (stalna proračunska rezerva).
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Semič. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Semič in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
Župan občine je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5 % brez soglasja občinskega sveta.
6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu občine, predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto do 1. februarja tekočega leta.
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
8. člen
Župan Občine Semič je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-03-02/99
Semič, dne 23. aprila 1999.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost