Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1861. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hruševec, stran 4403.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 5. seji dne 19. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hruševec
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 14/97) se 1. člen nadomesti z novim besedilom:
»S tem odlokom Občina Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Hruševec–Šentjur (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi tudi:
– Podružnična šola Kalobje.«
2. člen
2. člen se nadomesti z besedilom:
»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Hruševec–Šentjur.
Sedež zavoda: Gajstova pot 2/a, Šentjur.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
V sestavo sodi še Podružnična šola Kalobje s sedežem Kalobje št. 15, 3233 Kalobje.«
3. člen
V 6. členu se spremeni prvi odstavek tako, da glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Hruševec–Šentjur, Občina Šentjur pri Celju.«
4. člen
10. člen se nadomesti z novim besedilom:
» Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij:
Matična šola – predmetna stopnja: A – Naselja in ulice: Grobelno od hišne št. 100 dalje, Stopče, Bezovje pri Šentjurju od hišne št. 23 dalje, Črnolica do št. 28 in od št. 38 dalje, Tratna pri Grobelnem od št. 1 – 31 in od št. 45 dalje, Rifnik, Jakob, Sotensko pod Kalobjem, Vodruž, Osredek, Šibenik, Krajnčica in naselja z naslednjimi ulicami: C. na Grad, C. na Rifnik, C. pod Rifnikom, Cvetna ulica, Črnoliška ulica, Delavska ulica, Goriška ulica, Gregorčičeva ulica, Ilirska ulica, Lahova ulica, Lepa pot, Leskovškova ulica, Pod gozdom, Pod Resevno, Poljska ulica, Aškerčeva ulica, Prijateljeva ulica, Sončna ulica, Tartinijeva ulica, Maistrova ul. C. Kozjanskega odreda od hišne št. 24 dalje, C. Leona Dobrotinška od hišne št. 9 dalje, Ul. F. Malgaja, Ul. II. bataljona, Cankarjeva ulica, Gajstova pot, Jerinova ulica, Ul. F. Žagarja, Cesta na Brdo, Vrtna ulica, Romihova ulica ter naselje Hruševec.
B) – Naselja: Kalobje, Spodnja Kostrivnica, Zgornja Kostrivnica, Podlešje, Planinca, Jazbin Vrh, Trno, Trška Gorca, Vodice pri Kalobju.«
Matična šola – razredna stopnja: Vsa naselja navedena v predhodni alinei pod A).
Podružnična šola Kalobje- razrednja stopnja:
Vsa naselja navedena v predhodni alinei pod B).
Matična enota je Osnovna šola Hruševec, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
5. člen
11. člen se spremeni in glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa, v nomenklaturi dejavnosti vodeno pod šifro M/80.102,
– osnovno izobraževanje odraslih M/80.422, v okvir dejavnosti zavoda sodijo še:
– priprava šolske prehrane za učence,
– organizacija kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Prevoz otrok:
– I/70.23 »drug kopenski potniški promet«,
– I/60.24 »cestni tovorni promet«.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-8/99-100
Šentjur pri Celju, dne 19. aprila 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost