Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1803. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za zgodovinsko jedro Dolenjskih Toplic, stran 4278.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 71/93 in 44/97) ter statutarnega sklepa Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 4. seji dne 7. 4. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V O D L O K A
o ureditvenem načrtu za zgodovinsko jedro Dolenjskih Toplic
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta
Za urejanje prostora strogega zgodovinskega jedra naselja Dolenjske Toplice je bil v letu 1991 sprejet ureditveni načrt (Skupščinski Dolenjski list št. 04/91). Po tem načrtu je bila izgrajena komunalna infrastruktura znotraj jedra, dozidava kompleksa za potrebe zdravstva poleg Kopališkega doma Zdravilišče Dolenjske Toplice ter nekaj manjših ureditev v samem jedru. V letu 1998 je Krka, Zdravilišča d.o.o. pripravila koncept urejanja vzporedne infrastrukture, kot so: bazenski kompleksi, parkirišča, ureditev in posodobitev površin za povečanje servisa sedanjemu hotelu Kristal in povečanje nočitvenih kapacitet. Ravno tako je pripravljen program za izgradnjo poslovnega centra poleg župnišča. Vsi navedeni posegi delno odstopajo od sedanjih določil ureditvenega načrta in jih je potrebno spremeniti oziroma dopolniti.
Urejanje javnih površin je z nastankom upravnega centra na Sokolskem trgu pridobilo na pomenu. Predvideno dogradnjo kulturne dvorane in prizidka k njej, je potrebno uskladiti z novimi potrebami, ki so nastale z oblikovanjem samostojne občine ter urediti spremljajoče površine (parkirišča, premostitve Sušice, oblikovanje zelenih površin in javnih parkirišč). V stičnem delu z ZN Na kamenju – sprememba in dopolnitev v neposredni bližini turističnega naselja Škrile, je potrebno dodatno urediti javne površine s parkirišči za potrebe apartmajev in lokalnega prebivalstva. V smislu sprememb in dopolnitev bodo v dokumente upoštevane še manjše spremembe lokacijskih pogojev, kot so jih podali lastniki objektov.
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta
Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta zajema območje določeno po osnovnem ureditvenem načrtu (Skupščinski Dolenjski list št. 04/91).
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dolenjske Toplice (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 5/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 2/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96 in 21/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico,
– zasnova ureditve hotelskega kompleksa KRKA, Zdravilišča, d.o.o. in zasnova ureditve Sokolskega trga ter Ul. Maksa Henigmana
– ter predlogi občanov in ostalih investitorjev preverjenih v posebnih strokovnih podlagah,
– geodetski načrt.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka URN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku ureditvenega načrta:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave URN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca URN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka URN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga URN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v URN soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP in mora vsebovati:
Osnutek
a) v tekstualnem delu
– splošne podatke o ureditvenem načrtu ter o izdelovalcu le-tega,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opise prostorskih pogojev po posameznih področjih,
– pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov,
– opis idejnih rešitev prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja:
– naravna in kulturna dediščina,
– ukrepi za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o zakoličbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– faznost izvajanja ureditvenega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
b) v grafičnem delu
– izsek iz kartografskega dela dolgoročnega plana občine,
– izsek iz kartografske dokumentacije družbenega plana občine,
– kopijo katastrskega načrta,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom območja zazidalnega načrta,
– geodetski načrt,
– zazidalno situacijo, ki vsebuje tehnične rešitve, urbanistične, krajinske, oblikovalske, okoljevarstvene ureditve,
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
c) v osnutku odloka
– opis meje območja in seznam parcel, ki ležijo znotraj območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– tolerance pri legi in funkciji, ki so še dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere na tem območju,
– možnost faznega izvajanja ureditvenega načrta,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja pri izvajanju ureditvenega načrta.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog URN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja URN
---------------------------------------------------------------
Posebne strokovne podlage       60 dni po podpisu pogodbe
za URN in osnutek URN         z izdelovalcem
---------------------------------------------------------------
Stališča do pripomb          15 dni po prejemu pripomb
                   iz javne razgrnitve 
---------------------------------------------------------------
Predlog URN              45 po sprejetju stališč
                   do pripomb
---------------------------------------------------------------
Kompletacija dokumenta        15 dni po sprejetju URN
                   na občinskem svetu
---------------------------------------------------------------
– Kot posebne strokovne podlage za spremembo ureditvenega načrta se štejejo strokovne podloge posameznih investitorjev in njihovi idejni projekti.
– Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek URN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.
– Občinski svet občine Dolenjske Toplice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka URN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dolenjske Toplice za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine Dolenjske Toplice.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka URN.
– Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Dolenjske Toplice zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
– Župan Občine Dolenjske Toplice posreduje predlog sprememb in dopolnitev URN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev URN z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je:
KRKA, Zdravilišča d.o.o. Novo mesto.
Izdelovalec ureditvenega načrta je na TOPOS, d.o.o. Dolenjske Toplice, stroške izdelave nosi naročnik.
Koordinator pri izdelavi naloge je župan oziroma po njegovem pooblastilu strokovna služba.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Dolenjske Toplice.
Št. 94/99
Dolenjske Toplice, dne 7. aprila 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost