Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1813. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1998, stran 4286.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 33/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 26. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 1998, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.
2. člen
1. Proračun Občine Kidričevo izkazuje
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                    520,973.355 SIT
– odhodki                    382,854.222 SIT
– presežek prihodkov               138,119.133 SIT
2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje
– prihodke v višini                7,626.487 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki          7,626.487 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 138,119.133 SIT se prenese v proračun Občine Kidričevo v naslednje leto.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv v višini 7,626.487 SIT se prenese v rezerve proračuna za leto 1998.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kidričevo za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/99-3-24
Kidričevo, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOVPrihodki
-------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov                    Realizacija v SIT
št.
-------------------------------------------------------------------------------

I.   Prihodki za zagotovljeno porabo               302,926.092

A.   Prihodki, ki se razporejajo med rep.
    in občino dohodnina (30 %)                  134,600.762

B.   Prihodki, ki pripadajo občini                 7,401.330

C.   Finančna izravnava                      160,924.000

II.  Prihodki za druge naloge                   200,068.351

D.   Davki in druge dajatve                    117,495.220

E.   Prihodki od premoženja                    18,258.050

F.   Prihodki določeni z drugimi predpisi             27,404.695

G.   Prihodki iz naslova sofinanciranj               36,910.386

III.  Prenos prihodkov iz preteklega leta              17,978.912

    Vsi prihodki skupaj (I, II, III)               520,973.355Odhodki

1.   Dejavnost občinskih organov                  19,914.825

2.   Dejavnost občinske uprave                   24,811.591

3.   Izobraževanje                         32,547.675

4.   Socialno varstvo                       22,609.850

5.   Otroško varstvo                        70,535.907

6.   Kultura                            23,302.688

7.   Šport                             6,212.730

8.   Zdravstvo                           8,026.800

9.   Raziskave                            357.944

10.  Kmetijstvo in gospodarstvo                  20,734.334

11.  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami          11,854.648

12.  Stanovanjska dejavnost                     9,073.394

13.  Poslovni prostori                       1,205.297

14.  Komunalna dejavnost                      26,739.237

15.  Cestna dejavnost                       22,334.663

16.  Drugi odhodki                         24,558.369

    Odhodki (1-16)                        324,819.952

17.  Investicijski odhodki                     58,034.270

17.1. Komunalna dejavnost                      13,106.369

17.2. Cestna dejavnost                       20,723.026

17.3. Drugi odhodki na področju investicij             24,204.875

    Skupaj (1-17)                        382,854.222
-------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost