Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1809. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta I2 - Rotomatika v Sp. Idriji, stran 4283.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 15. 4. sprejel
O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta I2 – Rotomatika v Sp. Idriji
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97 in 68/98) in v skladu z odločitvami s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97 in 68/98) sprejme zazidalni načrt za območje I2 – Rotomatika (industrijska cona) v Sp. Idriji. Zazidalni načrt je izdelal ATELJE 92, d.o.o., Idrija pod številko 1543/98, september 1998.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni in grafični del, ki sta sestavni del tega odloka.
II. MEJA ZAZIDALNEGA OBMOČJA IN FUNKCIJE OBMOČJA
3. člen
Območje zazidalnega načrta obsega naslednje parcele k.o. Sp. Kanomlja: 1/10, 1/18, 1/1, 1/13, 5/3, 5/8, 5/26, 1/11, 1/7, 1/8, 5/16, 5/6, 29/3, 5/4, 5/5, 5/19, 993/2, 1033/2, 29/8.
Ožje območje na severni in vzhodni strani meji s potjo (1032 in 1033/1), na južni strani z brežino Idrijce in Kanomljice, na zahodni strani pa z obstoječo proizvodno halo Rotomatike.
4. člen
Osnovna funkcija območja je industrija.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Proizvodna hala: odmik od obstoječe hale 4–6 m z minimalnim horizontalnim odmikom od poti (1033/1) 15 m, od vogala objekta ČN 10 m. Objekt je dvoetažen višine do 10 m z navpično ali poševno šedasto streho. Tlorisne dimenzije so 48x40 m (osno). Vhodi in uvozi so iz manipulativnega dvorišča. Nosilna konstrukcija je skeletna. Zunanje oblikovanje fasad in uporaba materialov naj sledi obstoječi zasnovi objektov.
Aneks: dvonadstropna stavba z večnamensko funkcijo (garderobe, sanitarije, pisarne, razvoj, delavnice, kontrola izdelkov ipd.). Tlorisne dimenzije so 30x9 (osno) in višine 10 m s poudarjenim osrednjim – vhodnim delom 10x6 višine 10 m. Glavni vhod je z južne strani. Oblikovno je lahko poudarjen z drugačnim izborom materialov.
Nadstreški: med obstoječo in novo proizvodno halo. Izvedba nadstreškov je možna tudi nad vhodi v novo proizvodno halo oziroma nad delom manipulativnega dvorišča med objektom in podpornim zidom. Kasneje je možno nadstreške tudi zapreti.
Pomožni objekti: lokacija za postavitev pomožnih objektov (priročno skladišče, zbiranje komunalnih odpadkov, odpadki iz proizvodnje idr.) je na vzhodnem delu zazidalne površine z odmikom od poti (1033) min. 3 m. Tlorisne dim. skupnega objekta so max. 3x10 m po dolžini, širine 4 in višine do 3m.
Zelene površine: ureditev roba brežine Idrijce z zasaditvijo dreves (vrba, topol), intenzivna zasaditev in zazelenitev pasu med industrijo in stanovanjsko hišo – vizualna in protihrupna bariera, parkovna ureditev površine pred vhodom aneksa.
IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Promet: glavna interna transportna pot je obstoječa – uvoz je na zahodni strani mimo vratarnice z obračališčem ob visokoregalnem skladišču. Od tu je dovoz do načrtovane proizvodne hale. Peš dostopi in intervencijski dovozi so obstoječi z južne strani po lokalni cesti v stanovanjsko območje in k čistilni napravi.
Električna energija: zgradi se nova transformatorska postaja TP Stator 2 ob obstoječi TP Stator.
Vodovodna oskrba: oskrba s pitno vodo se zagotovi z rekonstrukcijo obstoječega zajetja Svetlik ali iz kaptažne vrtine. Razširi se obstoječa hidrantna mreža.
Kanalizacija: sanitarne odplake se odvajajo v obstoječi zbirni fekalni kanal I (industrija), s čiščenjem v obstoječi ČN. Meteorne vode se odvajajo v vodotok. Površinske vode iz dvoriščnih – manipulativnih površin se odvajajo preko maščobolovilca.
Omrežje zvez: povezava na obstoječe telefonsko omrežje z interno telefonsko centralo.
Ogrevanje: povezava na obstoječo interno kotlarno.
Plin za tehnološke potrebe: obstoječa plinska postaja.
Odpadki: ločeno zbirajo po posameznih zabojnikih in odvoz na komunalno deponijo. Ravnanje s posebnimi odpadki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
V. OKOLJEVARSTVENI UKREPI
7. člen
Varovanje pred hrupom: z načinom gradnje, prometno ureditvijo, gradnjo podpornega zidu ob robu manipulativnih in prometnih površin z izvedbo protihrupne ograde in obvezno ureditvijo 5-10 m širokega pasu – zelena protihrupna bariera.
Varstvo voda in zraka: fekalne odplake so speljane v ČN, meteorne vode iz manipulativnih površin preko maščobolovilca v Kanomljico. Tehnološke vode se pred izpustom ustrezno čistijo v interni čistilni napravi. Hladilna voda je v zaprtem sistemu.
Varovanje pred požarom: se zagotovi z ustrezno hidrantno mrežo, ustrezno dimenzioniranimi prometnimi potmi za potrebe gasilske intervencije, zadostne zunanje površine za evakuacijo ljudi in premoženja.
Ob izdelavi tehnične dokumentacije za gradnjo novih proizvodnih objektov po zazidalnem načrtu, se preverijo meritve emisij ter izdela nova strokovna ocena obremenitve okolja in požarne obremenitve kot posledica razširitve in modernizacije proizvodnje. Morebitna odstopanja od dovoljenih količin emisij se mora že v fazi načrtovanja objektov upoštevati in zagotoviti optimalne rešitve.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA
8. člen
Zazidalni program in zazidalna zasnova omogočata etapno realizacijo zazidalnega načrta, in sicer:
I. ETAPA – fazno izvajanje proizvodne hale (1, 2 ali 3 faze)
II. ETAPA – gradnja aneksa
III. ETAPA – nadstreški, pomožni objekt
Z vsako končano etapo ali fazo se ureja tudi funkcionalni del zemljišča z ožjo in širšo okolico.
VII. REŽIM ZAČASNE NAMEMBNOSTI
9. člen
Do realizacije ZN je lahko funkcija prostora večnamenska: manipulativna površina, začasno parkiranje, pripravljalna dela za naslednjo fazo.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA
10. člen
Izgradnja objektov v skladu z določili prost. izvedbenega akta oziroma s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami.
Ureditev zunanjih površin neposredne in posredne okolice.
Za časa gradnje mora biti omogočen neoviran dostop do ČN in stanovanjskih objektov.
Izvajati obratovalni monitoring.
Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroča čim manj hrupa in prahu ter gradnjo omejiti na dnevni čas.
IX. TOLERANCE
11. člen
Dovoljene so tolerance znotraj maksimalnih gabaritov oziroma do pogojev iz prve točke 5. in 7. člena odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in Upravni enoti Idrija.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35211-001/99
Idrija, dne 15. aprila 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost