Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1856. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta kamnolom Cerov Log, stran 4399.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 4. redni seji dne 8. 4. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta kamnolom Cerov Log
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Za eksploatacijsko območje kamnoloma Cerov Log je bil v letu 1991 sprejet ureditveni načrt kamnolom Cerov Log (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/91), ki je opredeljeval območje in pogoje eksploatacije agregata. Dopolnitev planskih aktov Občine Šentjernej v letu 1997 (Uradni list RS, št. 16/98) je določila ureditvenega načrta prevzela kot usklajene sestavine planskih aktov.
Cestno podjetje Novo mesto kot upravljalec tega kamnoloma želi s povečanjem kamnoloma zagotoviti dovolj materiala za svoje potrebe ter za ostalo potrošnjo širšega območja. Izkoriščanje agregata se je zaradi povečanega povpraševanja povečalo in prešlo s predvidenih 150.000 m3 letno na 200.000 m3. Povečana proizvodnja ter pričakovana vgradnja materiala za potrebe avtoceste je predvideno dobo eksploatacije bistveno skrajšalo. Nadaljnje izkoriščanje kamnoloma je pogojeno s pridobitvijo novega dovoljenja, za kar pa je potrebna predhodna sprememba oziroma dopolnitev ureditvenega načrta.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Območje urejanja vključuje sedaj opredeljeno območje z veljavnim ureditvenim načrtom ter nove parcele, in sicer št.: 3248, 3247/8, 7,6 in del 3281, vse k.o. Gor. Orehovica.
Sedanje območje eksploatacije obsega 14 ha zemljišč, nove površine pa 25 ha, kar skupaj predstavlja 35 ha vseh zemljišč. S povečanjem površin eksploatacije bi se zaloge povečale skupaj s sedanjimi na 20 mio. m3, kar pomeni ob predvideni porabi za nadaljnjih 100 let.
Ob pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt ali URN) bo treba posebno pozornost posvetiti naravovarstvenim kriterijem, saj je širitev predvidena v zaščitenem območju potoka Pendirjevke ter v ožjem delu bodočega krajinskega parka Gorjancev.
Dopolnitev ureditvenega načrta se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v nadaljevanju: ZUNDPP) in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditvenega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 (Uradni list RS, št. 16/98),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve,..),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico,
– določila veljavnega ureditvenega načrta kamnolom Cerov Log (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/91).
Investitor je dolžan dostaviti rudarski projekt kot osnovo za izdelavo posebnih strokovnih podlag.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka URN pripravijo potrebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku ureditvenega načrta:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Občina Šentjernej,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave URN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca URN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka URN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga URN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v URN soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag se izdela osnutek ureditvenega načrta.
Osnutek ureditvenega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP mora vsebovati:
a) tekstualni del
1.   Uvod
1.1.  Splošno
1.2.  Dosedanje ureditve
1.3.  Prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega
    in družbenega plana
2.   Naravne in ustvarjene razmere
2.1.  Kamnolom v širšem območju
2.2.  Namembnost prostora
2.3.  Sedanje stanje kamnoloma
2.4.  Geološka zgradba in kapacitete kamnoloma
2.4.1. Geološka zgradba ležišča kamnoloma
2.4.2. Hidrološke značilnosti
2.4.3. Tehnične lastnosti dolomita in zaloge
2.4.4. Zaloge
2.4.5. Opredelitev pridobivalnega prostora
2.5.  Kulturna dediščina
2.6.  Vidna izpostavljenost
2.7.  Motnje v okolju
3.   Prikaz prostorskih pogojev za realizacijo
    planskih odločitev
3.1.  Postopek pridobivanja minerala
3.1.1. Tehnološki postopek pridobivanja
3.1.2. Odkopna metoda
3.2.  Tehnični opis tehnološkega procesa
    pridobivanja
3.2.1. Posek grmovja
3.2.2. Odkrivanje in odstranjevanje zemlje in humusa
3.2.3. Odkopavanje in miniranje
3.2.4. Prerivanje materiala
3.2.5. Nakladanje
3.3.  Objekti in naprave v kamnolomu
3.4.  Območje kamnoloma po končanem
    izkoriščanju
3.4.1. Cilj sanacijskih ukrepov
3.4.2. Izvedba sanacije
3.4.3. Stanje ob koncu izkoriščanja kamnoloma
4.   Prikaz prostorskih ureditev po posameznih
    področjih
4.1.  Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega
    okolja
4.2.  Varovanje podtalnice
4.3.  Varovanje in urejanje naravne in kulturne
    dediščine ter krajinskih značilnosti
4.4.  Varovanje plodne zemlje
5.   Lastništvo in pravica razpolaganja z zemljišči
    in objekti
6.   Faze izvajanja ureditvenega načrta
7.   Odstopanja od določil ureditvenega načrta
b) grafični del
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– kopija katastrskega načrta v M 1:2880,
– kopija katastrskega načrta z vrisom območja ureditvenega načrta v M 1:2880,
– geodetska podloga v M 1:500 ali M 1:1000,
– prikaz obstoječega stanja kamnoloma v M 1:500 ali 1:1000,
– ureditvena situacija – stanje po končanem izkoriščanju v M 1:500 ali M 1:1000,
– prikaz brežine po končanem izkoriščanju v M 1:500 ali M 1:1000,
– prečni prerezi območja kamnoloma v M 1:500 ali M 1:1000,
– situacija komunalnih naprav in objektov v M 1:500 ali M 1:1000,
c) osnutek odloka o ureditvenem načrtu
– meje oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcija območja s pogoji za izkoriščanje kamnoloma in sanacijo posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja,
– pogoji za prometno in komunalno urejanje območja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov (zagotavljanje varnosti v območju peskokopa, varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja, varovanje podtalnice in plodne zemlje, odstranjevanje jalovine in posek drevja in grmovja),
– določitev toleranc pri izkoriščanju kamnoloma in načinu njegove sanacije, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovanih posegov na sosednje parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne izkoriščajo v prvi fazi oziroma se jim spremeni namembnost v času posegov,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog URN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja URN
Posebne strokovne podlage za URN    60 dni po podpisu pogodbe
                    z izdelovalcem
Osnutek URN              60 dni po potrjeni varianti
                    možne rešitve
Stališča do pripomb          15 dni po prejemu pripomb
                    iz javne razgrnitve
Predlog URN              45 po sprejetju stališč
                    do pripomb
Kompletacija dokumenta         15 dni po sprejetju URN
                    na občinskem svetu
S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek URN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek URN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Šentjernej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka URN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine Šentjernej.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka URN.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Šentjernej zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Občine Šentjernej posreduje predlog URN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem URN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik ureditvenega načrta je Cestno podjetje Novo mesto. Koordinator pri izdelavi naloge je župan občine Šentjernej oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja prostora.
Izdelovalca ureditvenega načrta izbere naročnik ob soglasju Občine Šentjernej.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Šentjernej.
Št. 003-03-005/99-II
Šentjernej, dne 8. aprila 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost