Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1845. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4358.

Na podlagi statuta Občine Pivka ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Pivka na 4. redni seji dne 8. 4. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Pivka, ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE IN NAGRAD
4. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta lahko znaša največ 15% plače župana. Član občinskega sveta ima pravico do dela plače za posamezni mesec, in sicer:
količnik
– mesečna nagrada                      0,35
– sejnina – udeležba na seji občinskega sveta        0,35
– za delo v okviru kluba oziroma skupine
 svetnikov                         0,15
Sejnina pripada funkcionarju, če je navzoč na seji v celotnem trajanju in izjemoma, če iz opravičenih razlogov sejo zamudi oziroma predčasno zapusti, o čemer odloči predsedujoči. Upravičenec, ki je prisoten na seji manj kot polovico trajanja seje, do sejnine ni upravičen.
V primeru, da nadaljevanje prekinjene seje občinskega sveta, ni na dan sklica prvotne seje sveta, se za nadaljevanje upravičenim izplača nov del sejnine za udeležbo na nadaljevanju seje sveta.
5. člen
V primeru, da podžupan opravlja funkcijo nepoklicno se plača oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
količnik
– pomoč pri delu župana                   0,55
– pripravljenost za nadomeščanje
 in nadomeščanje župana                   0,5
– opravljanje posebnih nalog
 po pooblastilu župana                  do 1,0
Podžupanu sledijo še prejemki iz naslova člana občinskega sveta.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana (v skladu s 33.a členom ZLS) podžupan, za ta čas mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji. Sejnina za posamezno sejo se izračuna na količnik 0.125. Predsedniku odbora oziroma komisije pripada dvojna sejnina.
7. člen
Članom nadzornega odbora se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji. Sejnina za posamezno sejo se izračuna na količnik 0.25. Predsedniku nadzornega odbora pripada dvojna sejnina.
8. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi odločbe o imenovanju.
9. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača funkcionarja za poklicno opravljanje funkcije se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Del plače posameznega občinskega funkcionarja za nepoklicno opravljanje funkcije in drugih upravičencev sejnin se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 4., 5., 6., 7. in 8. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
10. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
11. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Za neprofesionalno opravljanje funkcij in za članstvo v odborih in komisijah se izplačujejo deli plač oziroma sejnine na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma na podlagi sklepa o imenovanju. Za prejeto plačilo se obračunajo davki, ki so predpisani za plačila na podlagi mandatne pogodbe kot civilnopravnega obligacijskega razmerja (po ZOR).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
18. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Pivka sprejet dne 26. 3. 1998 ter sklep o financiranju prostorov za potrebe političnih strank z dne 28. 3. 1996.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 17. 12. 1998.
Št. 03201-2/99
Pivka, dne 8. aprila 1999.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost