Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1834. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega 1997, programska zasnova za lokacijski načrt Nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu, stran 4347.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V P R O S T O R S K I H S E S T A V I N
dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega 1997, programska zasnova za lokacijski načrt Nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 3/90, 10/90, 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92, 58/95) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,11/96 in 16/96) – v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in lokacijskega načrta,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na eventualno spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč oziroma na programsko zasnovo za novo traso Šmihelske ceste v Novem mestu, in sicer zaradi potreb po razbremenitvi bolnišničnega kompleksa in goste pozidave v centru Šmihela. Te se pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Gre za del regionalne ceste R 3-664 Gaber–Uršna sela–Novo mesto v dolžini 480 m, in sicer od Šmihelskega mostu v Novem mestu do križišča z Westrovo ulico.
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto je navedena cestna povezava predvidena po izgradnji novega Šmihelskega mostu. Ta je zgrajen pred desetimi leti in sedaj na vrsti nujno potrebna nova trasa Šmihelska ceste v povezavi s tem mostom.
Ker gre za regionalno cesto, bo Mestna občina Novo mesto samo pomagala pri načrtovanju in projektiranju, glavni koordinator pa bo Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv glede LN za Šmihelsko cesto v Novem mestu bo določen ob upoštevanju predlogov in zahtev investitorja z javnim natečajem.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor s svojim Uradom za prostorsko planiranje,
– Krajevna skupnost Drska,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Direkcija RS za ceste,
– Slovenske železnice,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
5. člen
Terminski plan
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov ter lokacijskega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutek lokacijskega načrta se dostavita Občinskemu svetu mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta v roku 8 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežih krajevnih skupnosti Šmihel in Drska za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javni razpravi se izvedeta na sedežih krajevnih skupnosti Šmihel in Drska v času javne razgrnitve.
Strokovna obravnava se izvede na sedežu občine v času javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se posreduje v obravnavo občinskemu svetu v času javne razgrnitve.
Župan poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan) v roku 60 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in izdelavo lokacijskega načrta zagotovi sredstva Sekretariat za komunalne zadeve mestne občine Novo mesto.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-6/99-12
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost