Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1804. Program priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in ureditvenih pogojev, stran 4280.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 71/93 in 44/97) ter statutarnega sklepa Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 4. seji dne 7. 4. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
f) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dolenjske Toplice – dopolnjene 1999 h) prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Dolenjske Toplice ter i) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dolenjske Toplice izven ureditvenega območja Dolenjskih Toplic
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja:
a) spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dolenjske Toplice (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 3/90, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 5/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 2/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96 in 21/97), /v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine/,
e) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Dolenjske Toplice (Skupščinski Dolenjski list št. 9/91),
f) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dolenjske Toplice izven ureditvenega območja naselja Dolenjskih Toplic.
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP ter način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev in PUP
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na:
– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– dopolnitev ureditvenih območij naselij po predlogih individualnih investitorjev z uskladitvijo posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč ter
– določitev načinov urejanja prostora v zvezi s predlogi iz prejšnje alinee,
– določitev območij varovanja naravne in kulturne dediščine,
– vnosom obstoječih in planiranih infrastrukturnih objektov in naprav,
– dopolnitev s sistemom prometa in zvez,
– določitev hiearhije naselij in središč,
– prevzem dopolnjenih obveznih izhodišč republiškega prostorskega plana ter vsebinami, ki jih bodo posredovali pogojedajalci in se nanašajo na predmet sprememb
ter se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Spremembe in dopolnitve PUP za pomembnejša lokalna središča – za naselje Dolenjske Toplice (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) se pripravijo v obsegu usklajenih predlogov novih stavbnih zemljišč in ostalih vsebin, ki so predmet obravnave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in se prikazujejo v PUP, ob upoštevanju določb 25., 26. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) ter skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 15/85). V skladu s predhodnimi določbami se pripravijo prostorski ureditveni pogoji Občine Dolenjske Toplice izven ureditvenega območja Dolenjskih Toplic. Pri pripravi posebnih strokovnih podlag za te prostorske ureditvene pogoje se uporabijo posebne strokovne podlage, ki jih je pripravila FAGG Šola za arhitekturo Ljubljana, maj 1994 ter obstoječa strokovna gradiva, ki so bila pripravljena za prostor sedanje Občine Dolenjske Toplice.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih aktov in PUP
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se določi po sprejetju programa priprave na podlagi javnega razpisa.
b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Dolenjske Toplice oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja prostora.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP so:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumentov v 45 dneh po podpisu pogodbe.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in PUP se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine in PUP.
– Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in PUP po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dolenjske Toplice za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Dolenjske Toplice v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in PUP.
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska strokovna služba poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
– Župan Občine Dolenjske Toplice posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in PUP s poročilom o pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in PUP sredstva zagotovi naročnik izdelave planskih in izvedbenega dokumenta.
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Dolenjske Toplice.
Št. 98/99
Dolenjske Toplice, dne 7. aprila 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost