Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1831. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice, stran 4342.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 84. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Svet krajevne skupnosti Moravske Toplice na seji dne 27. aprila 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Moravske Toplice, ki obsega naselje Moravske Toplice.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– ureditev in vzdrževanje vaških cest in poti,
– dograditev mrliških vežic ter ureditev in vzdrževanje pokopališč,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ter potokov in jarkov,
– asfaltiranje cest (Kot, Podov, Taljan – Bencak, Stara cesta, Moravske gorice in del ceste za Dugi breg)
– ureditev pločnikov
– obnovo in dograditev ulične razsvetljave,
– dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje vaško gasilskih domov,
– sofinanciranje programa del in nakupa opreme za požarno varnost in civilno zaščito,
– nakup zemljišča za potrebe športno-rekreativnega centra v KS Moravske Toplice,
– plačevanje električne energije za objekte KS,
– združevanje sredstev za funkcionalne potrebe KS,
– financiranje drugih funkcionalnih obveznosti KS in društev.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 23. maja 1999 od 7. do 19. ure na naslednjih glasovnih mestih:
1. Moravske Toplice I, gasilski dom
obsega območje ulic:
Levstikova ul., Ul. Ob igrišču, Delavska ul., Kratka, Kranjčeva ul., Na bregu, Lešče, Brezje, Brzinšček in del Dolge ul. (neparne hiš. št. od 1 do 115 in parne hiš. št. od 4 do 116).
2. Moravske Toplice II, vaško gasilski dom – Zgornji Moravci
obsega območje ulic:
Rumičev breg, Cuber, Moravske gorice in Vinska graba ter del Dolge ulice (parne št. od 200 do 264 ter neparne hiš. št. od 201 do 293).
4. člen
Izid glasovanja se ugotavlja skupno za volišče Moravske Toplice I in Moravske Toplice II.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Moravske Toplice in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in vinskih kleti v Krajevni skupnosti Moravske Toplice, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
7. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v Krajevni skupnosti Moravske Toplice ter lastniki vikendov in vinskih kleti, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 1% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 1% od pokojnin, izplačanih pri SPIZ,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 4% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 800 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine,
– 1500 SIT mesečno zavezanci zaposleni v tujini,
– 1500 SIT mesečno – za vikend oziroma vinsko klet – lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v KS Moravske Toplice,
– 750 SIT mesečno – za vikend oziroma vinsko klet – lastniki vikendov in vinskih kleti s stalnim prebivališčem v KS Moravske Toplice.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti Moravske Toplice dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz pete, sedme in osme alinee 7. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Moravske Toplice, in sicer do 31. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
10. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca aprila 1999 ocenjen na ca. 210 mio SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 25 mio SIT.
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Moravske Toplice št. 51900-842-078-82469.
11. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
12. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Moravske Toplice, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Moravske Toplice
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 28. septembra 1997 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 11. 1997 do 31. 10. 2002, v KS Moravske Toplice za financiranje naslednjih programov:
– ureditev in vzdrževanje vaških cest in poti,
– dograditev mrliških vežic ter ureditev in vzdrževanje pokopališč,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ter potokov in jarkov,
– asfaltiranje cest (Kot, Podov, Taljan – Bencak, Stara cesta, Moravske gorice in del ceste za Dugi breg),
– ureditev pločnikov,
– obnovo in dograditev ulične razsvetljave,
– dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje vaško gasilskih domov,
– sofinanciranje programa del in nakupa opreme za požarno varnost in zaščito,
– nakup zemljišča za potrebe športno rekreativnega centra v KS Moravske Toplice,
– plačevanje električne energije za objekte KS,
– združevanje sredstev za funkcionalne potrebe KS,
– financiranje drugih funkcionalnih obveznosti KS in društev.
GLASUJEM
              “ZA“          “PROTI“
Glasujete tako, da obkrožite besedo “za“, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “proti“, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Krajevna skupnost Moravske Toplice.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
Št. 1-7/99
Moravske Toplice, dne 27. aprila 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost