Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1947. Program priprave prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Sevnica za obdobje od 1986 do 1990, stran 4548.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 4. 1999 prejel
P R O G R A M P R I P R A V E P R O S T O R S K I H S E S T A V I N S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Sevnica za obdobje od 1986 do 1990
(v nadaljevanju: prostorske sestavine plana)
1. VSEBINA PROGRAMA
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin,
– vsebina in zaporedje strokovnih opravil v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin,
– organizacija priprave strokovnih gradiv,
– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi,
– terminski plan za izdelavo in sprejemanje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin.
2. NAMEN SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
2. člen
Namen je pridobitev stavbnih parcel za Savske elektrarne Ljubljana. V imenu države in oškodovancev iščejo skupno zadovoljivo rešitev za izgradnjo nadomestnih objektov, ki so predvideni za rušenje zaradi izvedbe HE Boštanj. Rešitve sestojijo iz pridobitve nadomestnih parcel, priprave dokumentacije in izvedbe objektov v dogovoru obeh partnerjev. Glede na to, da ustreznih parcel, ki bi odgovarjale oškodovancem ni na razpolago, se pristopa k spremembi planskega akta za parcele, ki so potencialno zanimive za oškodovance (bližina zemljišč, ki jih že imajo v lasti) in so tudi s prostorsko funkcionalnega vidika smiselne za pozidavo, kot zaokrožitev naselja oziroma priključitev k obstoječi pozidavi. Parcele, ki so predmet sprememb in dopolnitev planskega akta so v lasti Savskih elektrarn oziroma oškodovanca. Glede na veljaven planski akt se tri parcele nahajajo na I. območju kmetijskega zemljišča, dve na II. območju in ena v območju gozda. Pri parcelah, ki so v I. območju kmetijskih zemljišč gre za lokacijo nadomestne kmetije in za zemljišče, ki je tangirano z izgradnjo HE tako, da ga je potrebno zaradi nizke lege zasipati.
3. VSEBINA IN ZAPOREDJE STROKOVNIH OPRAVIL
3. člen
Spremembe in dopolnitve planskega akta se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč za naslednje parcele:
k.o. Šmarje
parc. št. 532, 535, 444, 446, 443/1
k.o. Ledina
parc. št. 684/1
k.o. Kompolje
parc. št. 371/1, 371/5.
Dopolnitve prostorskih sestavin planskega akta Občine Sevnica se pripravijo v naslednjih fazah:
A) Pripravljalna dela
– analiza obstoječih strokovnih podlog s primerjavo z vsebino planskega akta,
– ugotovitev vsebine potrebnih sprememb in dopolnitev planskega akta Občine Sevnica,
– potrditev potrebne vsebine na občinskih organih.
B) Priprava osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta
a) Tekstualni del:
– obrazložitev sprememb in dopolnitev,
– programska zasnova za izgradnjo objektov,
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah planskega akta Občine Sevnica;
b) Grafični del:
– vris spremembe rabe v karte v merilu 1:5000,
– karte v merilu 1:2500 tematske,
– grafika programskih zasnov v merilu 1: 2000 z usmeritvami za gradnjo;
C) Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica,
D) Izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica,
E) Posredovanje dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana občine z gradivom za uveljavljanje izjemnega posega Sevnica na: MOP, Urad za prostorsko planiranje,
F) Sprejetje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Sevnica na občinskem svetu.
4. ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV
4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega programa je Savaprojekt, d.d., Krško.
Nosilec je določen s strani naročnika Savske elektrarne, d.o.o., s pogodbo o pripravi in izvedbi sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica.
5. SODELUJOČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV SESTAVIN PROSTORSKEGA PLANA OBČINE SEVNICA
5. člen
A) Organi in organizacije:
– Občina Sevnica, oddelek za okolje in prostor,
– RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– RS MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– RS Upravna Enota Sevnica - oddelek za okolje in prostor,
– RS Upravna Enota Sevnica - oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
– Savske elektrarne Ljubljana,
– Elektro Celje, izpostava Sevnica,
– Telekom Slovenije,
– Komunala Sevnica,
– Cestno podjetje Novo mesto,
B) Krajevni skupnosti:
– KS Boštanj,
– KS Sevnica.
6. TERMINSKI PLAN
6. člen
Terminski plan:
– sprejetje programa priprave na občinskem svetu 28. 4. 1999,
– osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Sevnica 15. 5. 1999,
– javna razgrnitev osnutka 30. 5.–30. 6. 1999,
– stališče občinskega sveta do pripomb na osnutek 30. 7. 1999,
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev 30. 8. 1999,
– dostava dopolnjenega osnutka na MOP - UPP 30. 8. 1999,
– priprava predloga 15. 9. 1999,
– sprejemanje sprememb in dopolnitev na občinskem svetu 30. 10. 1999.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Sevnica.
Št. 35200-0084/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost