Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1889. Pravilnik o sofinanciranju asistentov stažistov, stran 4480.

Na podlagi 93. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) ter prvega in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o sofinanciranju asistentov stažistov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja sofinanciranje asistentov stažistov.
2. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za kadrovsko pomladitev oziroma obnovo v visokošolskih zavodih in za sodelovanje pri izvajanju javne službe v visokem šolstvu sofinancira asistente stažiste, vpisane v študijske programe za pridobitev magisterija oziroma doktorata znanosti, na umetniških akademijah pa tudi za pridobitev specializacije.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje usposabljanja in za sodelovanje asistentov stažistov pri izvajanju javne službe v visokem šolstvu se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 10. junija za prihodnje študijsko leto.
5. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno službo.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. celotno ime in naslov ministrstva;
2. predmet razpisa;
3. rok in način oddaje prijav (datum, naslov);
4. merila za izbiro;
5. rok, v katerem bo univerza oziroma samostojni visokošolski zavod obveščen o izbiri;
6. druge potrebne podatke.
7. člen
Prijava na javni razpis se vloži neposredno pri ministrstvu ali priporočeno po pošti.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je oddana neposredno ministrstvu ali priporočeno na pošti najkasneje zadnji dan razpisnega roka, določenega z javnim razpisom.
Nepravočasno prispele prijave se vrnejo univerzam oziroma samostojnim visokošolskim zavodom.
8. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– priimek in ime ter rojstne podatke kandidata za asistenta stažista;
– dokazilo, da je slovenski državljan ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije;
– podatke o njegovi strokovni usposobljenosti in uspešnosti (diplomi, smeri, povprečni oceni vseh izpitov, oceni diplome; če je povprečna ocena manj kot 8,5, mora pristojni organ visokošolskega zavoda vlogo dodatno utemeljiti);
– podatke o predvideni pedagoški obveznosti asistenta stažista na sistemiziranem delovnem mestu asistenta;
– podatke o predvidenem vpisu asistenta stažista v podiplomski študijski program;
– dokazilo o začetem postopku za izvolitev asistenta stažista v naziv asistenta;
– izjavo pristojne osebe visokošolskega zavoda, da bo s kandidatom za asistenta stažista sklenil delovno razmerje za določen čas, in sicer kolikor traja sofinanciranje magistrskega oziroma doktorskega študija.
9. člen
Sprejem prijave na javni razpis se potrdi na pisemski ovojnici.
Če komisija ugotovi, da je treba prijavo na javni razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov in dokazil, obvesti univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v 8 dneh.
Če univerza oziroma samostojni visokošolski zavod pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da prijava ni vložena. Predložena dokumentacija se vrne univerzi oziroma samostojnemu visokošolskemu zavodu.
10. člen
Postopek za izbiro asistentov stažistov (v nadaljevanju: izbira) vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).
Sklep o izbiri sprejme minister v roku, določenem z javnim razpisom.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod ima v 8 dneh po prejemu sklepa pravico vložiti zahtevo za ponovno obravnavo prijave. V svoji zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih jo zahteva. O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
Ministrstvo z izbrano univerzo oziroma samostojnim visokošolskim zavodom sklene pogodbo o sofinanciranju do roka, določenega z javnim razpisom, najkasneje pa do 1. decembra.
11. člen
S pogodbo o sofinanciranju se podrobneje uredijo pravice in obveznosti med ministrstvom in univerzo oziroma samostojnim visokošolskim zavodom.
Ministrstvo pripravi predlog pogodbe najkasneje v 8 dneh od dneva, ko od univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda prejme sklepe o izvolitvi kandidatov za asistente stažiste v naziv asistenta, pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o izobraževanju.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod mora podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh po njenem prejemu, drugače se šteje, da ni bila sklenjena.
III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
12. člen
Sofinancirajo se lahko univerze in samostojni visokošolski zavodi, če:
– z asistentom stažistom sklenejo delovno razmerje za določen čas na delovnem mestu asistenta; delovno razmerje mora biti sklenjeno za čas sofinanciranja podiplomskega študija po 14. členu tega pravilnika,
– asistenta stažista s pogodbo o izobraževanju napotijo na podiplomski študij,
– asistentu stažistu določijo mentorja, ki bo spremljal njegovo delo in študij,
– asistentu stažistu ne zaračunajo šolnine, če gre za študij na isti pravni osebi.
IV. SOFINANCIRANJE
13. člen
Sofinancirajo se asistenti stažisti, ki imajo najmanj 3 ure in ne več kot 5 ur vaj tedensko.
14. člen
Študij po programu za pridobitev specializacije ali magisterija se sofinancira dve leti in pol, študij po programu za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija pet let, študij po programu za pridobitev doktorata znanosti po opravljenem magisteriju pa dve leti in pol.
15. člen
Sofinanciranje se začne od dneva sklenitve delovnega razmerja asistenta stažista.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod je dolžan v roku, določenem s pogodbo, ministrstvu sporočiti vsako spremembo v zvezi z asistentom stažistom (npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost, daljša od 30 dni, odhod na služenje vojaškega roka, študijski dopust ipd.). Zaradi spremenjenih okoliščin se lahko sredstva, dogovorjena s pogodbo, začasno zmanjšajo ali se izplačevanje prekine. To se uredi v aneksu k pogodbi.
16. člen
Ministrstvo univerzi oziroma samostojnemu visokošolskemu zavodu za asistenta stažista mesečno zagotavlja sredstva za njegovo osnovno plačo v višini izhodiščne plače z dodatki po kolektivni pogodbi za asistenta s polnim delovnim časom, skupaj s prispevki in davki, ter osebne prejemke. Za asistenta stažista se letno zagotavljajo še sredstva za materialne stroške njegovega znanstvenoraziskovalnega oziroma umetniškega dela v skladu s posebnim sklepom ministra ter del šolnine po predpisu, ki ureja sofinanciranje podiplomskega študija, če študira na drugi pravni osebi v Republiki Sloveniji.
Sredstva se smejo uporabljati za namen, za katerega so bila nakazana. Univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi so dolžni pristojni osebi ministrstva omogočiti vpogled v listine o namenski porabi nakazanih sredstev.
17. člen
Univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi so dolžni ministrstvu letno poročati o študiju in pedagoškem delu asistenta stažista v roku, določenem v pogodbi. Priložiti je treba tudi obračun porabe nakazanih sredstev.
Če obračun ni poslan do roka, določenega v pogodbi, lahko ministrstvo takoj odstopi od pogodbe.
18. člen
Če ministrstvo ugotovi, da sredstva niso bila porabljena v skladu s pogodbo, so univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi dolžni vrniti izplačana sredstva v celoti v skladu s sklepom ministra.
Če asistent stažist ne konča študija v času sofinanciranja iz 14. člena tega pravilnika, so univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi dolžni vrniti polovico izplačanih sredstev v skladu s sklepom ministra.
19. člen
Če asistent stažist konča študij pred iztekom pogodbe in je takoj razporejen na ustrezno delovno mesto, ministrstvo zanj preneha izplačevati sredstva, dogovorjena s pogodbo.
Če asistent stažist konča študij pred iztekom pogodbe in ga ni mogoče takoj razporediti na ustrezno delovno mesto, lahko ministrstvo zanj izplačuje sredstva do izteka pogodbe.
Če asistent stažist opravi magistrski študij v času sofinanciranja, ministrstvo lahko podaljša pogodbo za sofinanciranje študija po programu za pridobitev doktorata znanosti v skladu s 14. členom tega pravilnika. Za podaljšanje pogodbe morata univerza oziroma samostojni visokošolski zavod ministrstvu poslati pogodbo o zaposlitvi v tridesetih dneh po njeni sklenitvi.
V. PREHODNA DOLOČBA
20. člen
Za asistente stažiste, za katere so bile sklenjene pogodbe pred uveljavitvijo tega pravilnika, se sofinanciranje izpelje v skladu s sklenjenimi pogodbami.
Pogodbe, sklenjene za krajši čas, kot je določeno v 14. členu tega pravilnika, se z aneksom lahko ustrezno podaljšajo.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-58/99
Ljubljana, dne 18. maja 1999.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost