Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica, stran 4546.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 22. in 59. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95 in 18/98, v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu v prvem odstavku za besedilom »komisij in odborov občinskega sveta« doda besedilo:
»ter druga delovna telesa«.
Za besedilom 3. člena se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles.«
2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri zunanjih organizacijah in posameznikih.«
3. člen
5. člen odloka se črta.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena odloka se za besedilom »tajnik občine« doda vejica in besedilo, ki glasi:
»po njunem pooblastilu pa lahko tudi drugi delavci občinske uprave. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih strank in predsednikom svetov krajevnih skupnosti, z uradnimi sporočili za javnost, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.«
5. člen
V 8. členu odloka se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in direktorju občinske uprave. Splošno službo vodi direktor občinske uprave. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi občine in po navodilih predstojnika.«
6. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da glasi:
»Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– razporeja delo med delavci v občinski upravi,
– skrbi za delovno disciplino.
Direktor občinske uprave mora imeti visoko izobrazbo in z zakonom predpisane pogoje za odločanje o upravnih stvareh.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.«
7. člen
Spremeni se 18. člen odloka, da glasi:
»O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje ali delavca o stvari tudi odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.«
8. člen
V 24. členu odloka se pred besedilom doda nov odstavek, ki glasi:
»Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po pravilniku o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave. Za svoje delo so delavci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.«
9. člen
Spremeni se 26. člen odloka, da glasi:
»V nespremenjenih členih se naziv »tajnik občine« spremeni v naziv »direktor občinske uprave«.«
10. člen
Spremeni se 27. člen odloka, da glasi:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 01200-0002/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost