Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2786. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (ZPNKE)
2787. Zakon o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor
2788. Zakon o ustanovah (ZU)
2789. Zakon o društvih (ZDru)
2790. Zakon o blagovnih rezervah (ZBR)

Drugi akti

2791. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2792. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2842. Uredba o dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995

Sklepi

2843. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
2844. Sklep o določitvi območij občin, ki jih je v letu 1995 prizadelo neurje s točo ali burjo

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2793. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2794. Spremembe in dopolnitve programa pripravništva za poklic zdravnik
2845. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
2846. Odredba o razporeditvi sredstev pridobljenih iz oprostitve plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač
2847. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za I. tarifni razred za negospodarske dejavnosti za četrto trimesečje leta 1995
2848. Poročilo o gibanju plač za avgust 1995

USTAVNO SODIŠČE

2795. Odločba o ugotovitvi, da pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi ni v neskladju z ustavo in zakonom

BANKA SLOVENIJE

2849. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

OBČINE

Cankova-Tišina

2796. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina
2797. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cankova, za naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci

Črna na Koroškem

2798. Pravilnik o višini in metodologiji določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Občini Črna na Koroškem

Dobrepolje

2799. Odlok o uvedbi agromelioracijskih del na območju Strug, ki zajema 10 vasi: Rapljevo, Podtabor, Pri cerkvi, Tržič, Lipa, Paka, Kolenča vas, Potiskavec, Čatež, Tisovec; in na območju Bruhanje vasi, v skupni izmeri 105 ha 9 a 54m2
2800. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje
2801. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti "Ciciban Kompolje" v Kompoljah

Dol pri Ljubljani

2802. Poslovnik za delo Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani
2803. Odlok o uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani

Gornja Radgona

2804. Statut občine Gornja Radgona

Jesenice

2805. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti
2806. Sklep o ureditvi enosmernega prometa skozi center II na Jesenicah

Kobarid

2807. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

Komen

2808. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1995
2809. Odlok o delovnem področju in pristojnostih delovnih teles Občinskega sveta občine Komen
2810. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Komen za leto 1995

Krško

2811. Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Spodnji Grič II

Kuzma

2812. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma
2813. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma
2814. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kuzma
2815. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kuzma

Laško

2816. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Laško
2817. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
2818. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o.
2819. Odlok o ureditvi prometa v Starem mestnem jedru Laško - SMJ Laško
2820. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prireditveni center Laško
2821. Sklep Občinskega sveta občine Laško o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Loška dolina

2822. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za grajski kompleks Snežnik

Moravske Toplice

2823. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

2824. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci, ki jo sestavljajo vasi: Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas

Osilnica

2825. Poslovnik Občinskega sveta občine Osilnica

Piran

2826. Odlok o statusnem preoblikovanju letališkega podjetja "AERODROM PORTOROŽ", d.o.o., Sečovlje v javno letališko podjetje "AERODROM PORTOROŽ", d.o.o.

Ptuj

2827. Razpis volitev v krajevne svete mestnih in primestnih četrti v Mestni občini Ptuj

Radenci

2828. Sklep o javni razgrnitvi sprememb ureditvenega načrta "Zdraviliški kompleks Radenci"

Sežana

2829. Odlok o proračunu občine Sežana za leto 1995

Slovenske Konjice

2830. Odlok o krajevnih skupnostih
2831. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
2832. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

2833. Poslovnik Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjur pri Celju

2834. Odlok o sestavi in številu članov svetov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju
2835. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju
2836. Odlok o varstvu zraka
2837. Sklep o višini komunalnega prispevka v območju izven zazidalnih načrtov v Občini Šentjur
2838. Sklep o valorizaciji komunalnih taks v Občini Šentjur pri Celju
2839. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe dela ureditvenega načrta Dobje-Trate

Škofja Loka

2840. Sklep o razpisu delnega referenduma za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj-Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije-Rupe, Koprivnik, Garaža-Podčrt in Podosojnice, ter za rekonstrukcijo krajevnih cest Vrhovc-križišče in v Kočo

Zreče

2841. Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o posebnostih carinskega nadzora glede na obliko transporta
2. Popravek razpisa rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

70. Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi
71. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije (BMKO)

Vlada Republike Slovenije

72. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o ukinitvi vizumov za diplomatske, službene in posebne potne liste
73. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael za leta 1994-1996
74. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o skupnih ukrepih pri opravljanju mejne kontrole na cestnih mejnih prehodih na slovensko madžarski državni meji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti