Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2840. Sklep o razpisu delnega referenduma za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj-Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije-Rupe, Koprivnik, Garaža-Podčrt in Podosojnice, ter za rekonstrukcijo krajevnih cest Vrhovc-križišče in v Kočo, stran 4835.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 37. člena statuta Krajevne skupnosti Sovodenj, je svet KS Sovodenj na seji dne 9. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu delnega referenduma za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj–Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije–Rupe, Koprivnik, Garaža–Podčrt in Podosojnice, ter za rekonstrukcijo krajevnih cest Vrhovc–križišče in v Kočo
1. člen
Razpiše se samoprispevek za sofinanciranje asfaltiranja naslednjih cest v KS Sovodenj: Sovodenj–Mrzli vrh, Kašenije–Rupe, Koprivnik, Garaža–Podčrt in Podosojnice, ter rekonstrukcije na cesti Vrhovc–križišče in v Kočo.
2. člen
Samoprispevek se razpiše za krajane, uporabnike cest, ki so navedene v 1. členu in za lastnike nepremičnin na tem območju, ki nimajo tu stalnega bivališča.
Seznam se nahaja v evidenci v KS Sovodenj.
3. člen
Posamezno gospodinjstvo plača samoprispevek v višini, kot je določen z razdelilnikom v KS. V koliko obrokih bo krajan plačal svojo obveznost, je prepuščeno odločitvi zavezanca.
4. člen
Samoprispevek je razpisan za dobo od 30. 6. 1995 do 31. 12. 1997.
5. člen
Za postopek glasovanja za izvedbo delnega referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in Uradni list RS, št. 8/90).
6. člen
Volilna komisija KS Sovodenj bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Na delnem referendumu glasujejo krajani, uporabniki cest, ki so navedene v 1. členu tega razpisa.
7. člen
Na delnem referendumu za uvedbo razpisanega samoprispevka, ki bo dne 3. 11. 1995, v sejni sobi gasilskega doma v Sovodnju, se glasuje tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ
Na delnem referendumu za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Mrzli vrh, Rupe, Podčrt, Koprivnik in Podosojnice, ter rekonstrukcije ceste Vrhovc in v Kočo, glasujem
ZA                                    PROTI
                 pečat KS Sovodenj
Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec(ka) z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma se obkroži PROTI, če se glasovalec(ka) z uvedbo samoprispevka ne strinja.
8. člen
Sredstva, zbrana s tem samoprispevkom, so izključno namenska in se bodo uporabila samo za izvajanje del, navedenih v 1. členu.
Za zbiranje sredstev in izvajanje del je odgovoren svet KS.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sovodenj, dne 9. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta KS Sovodenj
Edvard Kavčič l. r.