Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2824. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci, ki jo sestavljajo vasi: Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas, stran 4802.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Mačkovci je Svet Krajevne skupnosti Mačkovci na seji dne 3. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci, ki jo sestavljajo vasi: Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas
1. člen
Za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacije in vzdrževanja vaških in občinskih cest,
– izgradnja in vzdrževanje mrliških vež, vzdrževanje pokopališč, zvonikov in okolice,
– vzdrževanje vaško-gasilskih domov, sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– sofinanciranje vodooskrbe, urejanje in vzdrževanje vodotokov,
– gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave,
– vzdrževanje in gradnja ostale komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti, društvene dejavnosti vseh ostalih interesnih dejavnosti.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 8 milijonov SIT letno. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 12. novembra 1995 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-645-30101.
Z njimi bo v skladu s programom, sprejetim na zborih občanov, razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati na zborih občanov Krajevne skupnosti Mačkovci.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Mačkovci, in sicer:
– 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač;
– 2% od plač in davčne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti;
– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– 9% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti;
– 3% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v tekočem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini;
– 10.000 SIT na leto, lastniki vikendov, počitniških hišic, vinskih kleti in drugih objektov za bivanje, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Mačkovci.
V delovnih obveznostih:
– 2 delovna dneva po osem ur na gospodinjstvo.
Nadomestilo v denarju:
– za vsak neizvršen delovni dan po 500 SIT za uro.
Svet Krajevne skupnosti Mačkovci se pooblašča, da vsako leto valorizira vrednost denarnih in nedenarnih obveznosti, tako da se ohranijo dejanske obremenitve.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Mačkovci dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Mačkovci in so starejši od 18 let oziroma od 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Mačkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem in samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI
GLASOVNICA
Na referendumu dne 12. novembra 1995 za uvedbo samoprispevka v denarju in delovnih obveznostih za dobo petih let, to je 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000, za sofinanciranje programov:
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacije in vzdrževanje vaških in občinskih cest,
– izgradnja in vzdrževanje mrliških vež, vzdrževanje pokopališč, zvonikov in okolice,
– vzdrževanje vaško-gasilskih domov, sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– sofinanciranje vodooskrbe, urejanje in vzdrževanje vodotokov,
– gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave,
– vzdrževanje in gradnja ostale komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti, društvene dejavnosti in ostalih interesnih dejavnosti,
glasujem
ZA PROTI
(štampiljka)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Mačkovci.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03-42/95
Mačkovci, dne 3. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Mačkovci
Franc Sukič l. r.