Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2834. Odlok o sestavi in številu članov svetov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju, stran 4831.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju, na 8. seji, 18. in 25. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o sestavi in številu članov svetov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju
1. člen
Občina Šentjur pri Celju ima enajst (11) krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Slivnica pri Celju, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva, Prevorje, Šentjur – mesto, Šentjur – okolica.
2. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. Sestavljen je teritorialno, po vaških skupnostih, uličnih odborih in drugih skupnostih glede na število prebivalcev.
Število članov sveta KS se določi glede na število prebivalcev v KS.
3. člen
Svet KS Blagovna šteje 7–11 članov.
Svet KS Dobje pri Planini šteje 7–11 članov.
Svet KS Dramlje šteje 7–11 članov.
Svet KS Slivnica pri Celju šteje 7–11 članov.
Svet KS Kalobje šteje 7–11 članov.
Svet KS Loka pri Žumu šteje 7–11 članov.
Svet KS Planina pri Sevnici šteje 7–11 članov.
Svet KS Ponikva šteje 7–11 članov.
Svet KS Prevorje šteje 7–11 članov.
Svet KS Šentjur – mesto šteje 12–15 članov.
Svet KS Šentjur – okolica šteje 12–15 članov.
Število članov v svet KS določi s statutarnim sklepom svet krajevne skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
5. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan. Kandidate za člane sveta krajevnih skupnosti določijo volivci na zborih volivcev s podpisovanjem ali politične stranke.
6. člen
Svet KS volijo volivci s stalnim prebivališčem v KS.
Člani Sveta KS se volijo po volilnih enotah v KS po večinskem načelu, razen v KS Šentjur–mesto in Šentjur–okolica, kjer so volitve proporcionalne.
Volilne enote se oblikujejo po posameznih KS za območje enega ali več delov naselij. Sklep o tem sprejme svet krajevne skupnosti.
7. člen
Naslednje redne volitve v svete krajevnih skupnosti bodo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
8. člen
Volitve v svete KS izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
9. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa standarde za volilni material in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
10. člen
Volilna komisija KS:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev,
– ugotavlja izid glasovanja v KS in razglasi kateri člani sveta KS so izvoljeni,
– daje poročila o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija,
– določa volišča in območja volišč,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik.
11. člen
Dosedanji organi KS nadaljujejo s svojim delom do izvolitve novih organov. Najkasneje v roku 15 dni po sprejetju tega odloka so dolžni sveti KS sprejeti sklepe iz tega odloka.
Prve volitve v svet KS bodo v enem letu po uveljavitvi statuta Občine Šentjur pri Celju, to je najkasneje do 30. junija 1996.
Mandatna doba sveta KS traja do drugih rednih volitev v občinski svet.
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti, v roku 20 dni po volitvah.
12. člen
Odlok začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 012-11/95-2
Šentjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.